Konference

Konference Energie z biomasy

je jedním z velmi úspěšných a tradičních odborných mezinárodních setkání především mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Odbor energetického inženýrství ji pořádá pravidelně každý rok. Smyslem této konference je setkávání lidí z akademické a profesní sféry, kteří se specializují na problematiku energetického využívání biomasy. Mohou zde prezentovat výsledky své práce a navazovat nové kontakty. Výstupem konference je sborník příspěvků s vlastním ISBN. Odborným garantem tohoto semináře je doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách konference.

Sborníky příspěvků z již proběhlých ročníků jsou k dispozici v následující záložce.


Konference ERIN 2019

Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně byl úspěšným pořadatelem 13. ročníku mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2019, která se konala 9. - 11. 4. 2019 pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a ředitele Energetického ústavu. Bližší informace o této konferenci jsou na stránkách http://erin-conference.cz/ 


Konference ERIN 2014

Energetický ústav a Ústav strojírenské technologie Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství byly úspěšnými pořadateli 8. ročníku mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ERIN – Education, Research, Innovation 2014, která se konala 23. - 25. 4. 2014 pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a ředitelů pořádajících ústavů. Bližší informace o této konferenci jsou na stránkách http://erin-conference.cz/ 


Konference setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012

Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně pořádal v rámci projektu ENERGETICKÉ FÓRUM již XXXI. ročník mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012. Akce proběhla 26. – 28. června na jižní Moravě v malebném Mikulově.


Mikulášská setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Od roku 2001 se na Odboru energetického inženýrství každoročně pořádá odborný seminář o jaderné energetice. Je určen k setkávání mladých pracovníků v jaderné energetice a prezentaci vlastní práce a zkušeností. Neodmyslitelnou součástí setkání je předávání ocenění za nejlepší diplomové práce v jaderných oborech, které každoročně uděluje Česká nukleární společnost (ČNS).

Seminář má tradičně velmi vysokou odbornou úroveň. Kromě studentů doktorských studijních programů  vysokých škol a mladých vědeckých pracovníků se zpravidla účastní programu také zástupci významných organizací či společností, které jsou s jadernou energetikou v ČR úzce spojeny (SÚJB , SÚRAO, SÚRO, ÚJV Řež, Škoda J. S., ČEZ a. s., Energovýzkum s. r. o., apod.). Garantem tohoto setkání je prof. Ing. Oldřich Matal, CSc.

Z každého ročníku semináře je vydáván sborník příspěvků s vlastním ISBN. Text příspěvků sborníku a fotografie z let minulých lze najít na oficiálních stránkách Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti.