Výsledky výzkumu na OEI

certifikované metody, funkční vzorky a prototypy


Název:

Metodický pokyn ke snižování prašnosti z dopravy

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/09:PR23572

Garant výsledku:

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Ličbinský Roman, Mgr.
Huzlík Jiří, RNDr.
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.

Typ:

Certifikovaná metodika

Rok vydání:

28. 1. 2009

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně;
Centrum dopravního výzkumu Brno, v.v.i.

Abstrakt:

Metodický pokyn byl vypracován jako reakce na řadu odborných studií, které ve svých závěrech jednoznačně prokazují spojitost mezi znečištěním ovzduší pevnými částicemi, jejichž významným zdrojem je i doprava, a výskytem respiračních a kardiovaskulárních onemocnění vedoucích až k případům úmrtí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou obyvatelé žijící v blízkosti silničních komunikací se zvýšenou intenzitou dopravy. Tento metodický pokyn, jako první ucelený dokument, přispívá ke snižování negativních vlivů těchto částic, zejména v různých typech obytné zástavby.

Projekt:

1F54H/098/520 - Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Absorbér se zatopeným vertikálním výparníkem

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/09:PR24152

Garant výsledku:

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Tomášek Albert
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Chroboczek Libor, Ing.
Fortelný Zdeněk, Ing.

Typ:

Prototyp

Rok vydání:

10. 9. 2009

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně;
ATOMA - Tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno

Abstrakt:

Absorbér s integrovaným výparníkem pro absorpční oběh pracující s dvojicí LiBr-H2O. Absorbér válcového tvaru pracující v hlubokém podtlaku. Absorbční část trubkových svazků využívá cirkulujícího módu pracovního roztoku. Výparníková část pracuje v necirkulujícím módu se systémem ponořených výparníkových trubek zatopených gravitací řízeným proudem chaldiva.

Projekt:

Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Zkušební zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/09:PR24159

Garant výsledku:

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Chroboczek Libor, Ing.
Fortelný Zdeněk, Ing.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Typ:

Funkční vzorek

Rok vydání:

15. 12. 2009

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Zkušební zařízení pro testování smočení trubkových svazků a stanovení součinitele přestupu tepla na skrápěném výměníku. 

Projekt:

MSM0021630502 - Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy;
FI-IM4/059 - Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Pístový parní motor

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Škorpík Jiří, Ing., Ph.D.

Autoři:

Škorpík Jiří, Ing., Ph.D.
Šen Hugo, Ing.
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.

Typ:

Prototyp

Rok vydání:

2009

Instituce:

Tenza, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno

Abstrakt:

Prototyp pístového parního motoru pro pohon el. generátoru. Prototyp je charakteristický malým průtokem páry a vysokými otáčkami. Jedná se o experimentální zařízení, které slouží k ověření výpočtu a získání zkušeností s provozem před uvedením motoru do výroby.

Projekt:

Výzkum a vývoj pístového parního motoru a jeho příslušenství, ev. č. FT-TA4/092

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Solární chladicí jednotka s jednostupňovým absorpčním oběhem LiBr-H

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/10:PR24151

Garant výsledku:

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Skála Zdeněk, doc., Ing., CSc.
Tomášek Albert

Typ:

Prototyp

Rok vydání:

15. 12. 2010

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně;
ATOMA - Tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno

Abstrakt:

Jednostupňová absorpční jednotka využívající pracovní dvojici LiBr-H2O. Pracovní oběh poháněn nízkoteplotním zdrojem do 100 °C

Projekt:

FI-IM4/059 - Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky.

Přílohy:


Název:

Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 100 kW pro ekologické spalování biomasy

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.

Autoři:

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Tomášek Albert, Ing.

Typ:

Prototyp

Rok vydání:

31. 12. 2010

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně;
Ing. Albert Tomášek - ATOMA

Abstrakt:

Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kW se zásobníky paliva, který umožní ekologické spalování paliva z obnovitelných zdrojů energie, biomasy zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Při návrhu a vlastní výrobě prototypů této výkonové řady automatických kotlů bylo zabezpečeno kromě spolehlivé funkčnosti těchto kotlů také dosažení co nejvyšší účinnosti na co nejnižší produkce emisí. Pro splnění těchto požadavků bylo nutno při řešení tohoto projektu použít regulačních prvků se zpětnými vazbami a mnoho čidel a snímačů pro zajištění potřebných informací pro řídící modul těchto prototypů automatických kotlů.

Projekt:

FT-TA4/027 - Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 150 kW pro ekologické spalování biomasy

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.

Autoři:

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Tomášek Albert, Ing.

Typ:

Prototyp

Rok vydání:

30. 3. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně;
Ing. Albert Tomášek - ATOMA

Abstrakt:

Prototyp automatického kotle o výkonu 150 kW se zásobníky paliva, který umožní ekologické spalování paliva z obnovitelných zdrojů energie, biomasy zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Při návrhu a vlastní výrobě prototypů této výkonové řady automatických kotlů bylo zabezpečeno kromě spolehlivé funkčnosti těchto kotlů také dosažení co nejvyšší účinnosti na co nejnižší produkce emisí. Pro splnění těchto požadavků bylo nutno při řešení tohoto projektu použít regulačních prvků se zpětnými vazbami a mnoho čidel a snímačů pro zajištění potřebných informací pro řídící modul těchto prototypů automatických kotlů.

Projekt:

FT-TA4/027 - Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Termoelektrický generátor pro využití tepelné energie spalin kotlů malých výkonů

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Marian Brázdil, Ing.
Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2012

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Zdrojem tepla pro termoelektrický generátor je teplo spalin odcházejících z automatického teplovodního kotle Verner A251.1 o výkonu 25 kW spalující dřevní peletky. Generátor se skládá ze dvou přírub a vlastního těla generátoru tvořeného segmentem (příp. segmenty) s termoelektrickými moduly a jejich chlazením. Segmentová konstrukce umožňuje přidávání dalších částí, výkon zařízení tak může být zvyšován. Každý segment obsahuji čtveřici termoelektrických modulů spojených do série a umístěných vně generátoru. Spaliny odcházející výstupním hrdlem kotle přichází přívodní přírubou, předávají generátoru teplo a postupují odchozí přírubou dále do kouřovodu a k ústí komínu. Chlazení generátoru zajišťuje vodní okruh s čerpadlem. Ten, přes deskový výměník předává teplo vodě v otopné soustavě.

Projekt:

FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Podtlaková zkušební komora pro hodnocení přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Petr Kracík, Ing.
Ladislav Šnajdárek, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2012

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Bylo vyvinuto experimentální zařízení určené pro výzkum přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích pracujících v hlubokém podtlaku, který je vytvářen vývěvou skrze ejektor. V komoře může být simulován var i kondenzace na skrápěném trubkovém svazku. Komora podtlakového stendu je válcová nádoba s třemi průzory, v níž je umístěn trubkový svazek. Na komoru jsou napojeny tři uzavřené smyčky. Dvě smyčky jsou navržené pro přetlak až 1,0 MPa a slouží pro dopravu chladicí/topné kapaliny. Třetí smyčka slouží pro dopravu skrápěcí kapaliny. Každá smyčka je osazena čerpadlem, regulačním ventilem, měřičem průtoku a deskovým výměníkem. Deskový výměník je možné napojit na boiler s horkou vodou pro ohřev kapaliny, nebo vodovodní řád v případě ochlazování. Přetlakové smyčky jsou navíc osazeny expanzními nádobami, které slouží pro vyrovnání dovolených tlakových diferencí, a pro případ nepřípustného navýšení tlaku slouží pojistný ventil, který část média může upustit. Zařízení je doplněno potřebnou měřicí aparaturou.

Projekt:

GAČR: P101/10/1669

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Krbová vložka s termoelektrickým generátorem

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Zdeněk Skála, doc. Ing., CSc.

Autoři:

Marian Brázdil, Ing.
Otakar Štelcl, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2012

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Sestavená jednotka se skládá ze spalovacího zařízení malého výkonu (krbové vložky) a termoelektrického generátoru umístěného uvnitř uzavřeného topeniště. Hnací tepelná energie je získávána spalováním kusového dřeva. Termoelektrický generátor je tvořen sérioparalelní kombinací nízkoteplotních termoelektrických modulů a stejnosměrným měničem. Přívod tepla pro generátor zajišťuje výměník tepla umístěný uvnitř spalovací jednotky. Chlazení generátoru zajišťuje teplovodní výměník, předehřívající vratnou vodu. Spalovací zařízení je vybaveno softwarově řízenou klapkou, omezující teplotní dynamiku termoelektrického generátoru a zabraňuje poškození termoelektrických modulů vlivem vysoké teploty.

Projekt:

FSI-J-12-1780: Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Experimentální zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Petr Kracík, Ing.
Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2013

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Experimentální zařízení vniklo za účelem testování přestupu tepla skrápěných trubkových svazků při atmosférickém tlaku a režimů skrápění o různém povrchu trubek průměru 12 mm a minimální skrápěné délce 1,0 metr. Trubkový svazek může být testován při různých roztečích mezi trubkami. V případě deseti trubek jsou varianty 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 a 70 mm. Možný teplotní rozsah je 5 až 80 stupňu Celsia a o objemovém průtoku kapaliny 0 – 18,0 litrů za minutu.

Projekt:

FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů
ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Zkušební stend pro měření proudění a přestupu tepla v labyrintových ucpávkách

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Šnajdárek Ladislav, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2013

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Stend je určen pro sledování parametrů přestupu tepla ve stator/rotorových labyrintových ucpávkách s možností vyhodnocování proudění v mezistěnách a kanálech malých průřezů. Konstrukce je zpracována pro pracovní medium - vzduch případně pro sytou páru. U stendu jsou sledovány teplotní změny v jednotlivých částech statorové části spolu s tlakovými změnami proudícího média v závislosti na otáčkách rotoru a ostatních provozních charakteristikách.

Projekt:

ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Spalinovod s řízeným dělením proudu spalin pro parní kotel s předřazenou spalovací turbínou

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Tomáš Caha, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2014

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Řešení problému zahrnovalo optimalizaci spalinových kanálů konkrétní realizace, kde spaliny z GT byly vedeny spalinovým traktem s dělením proudu spalin. První proud spalin vstupoval do hořákové skříně, kde byly umístěny hořáky. Spaliny zde díky dostatečnému obsahu kyslíku sloužily jako náhrada spalovacího vzduchu. Druhý proud spalin vstupoval do horního tahu kotle. Důvodem pro rozdělení proudů spalin byla snaha o optimální tepelné zatížení jednotlivých teplosměnných ploch kotle v širokém rozsahu provozních parametrů. Základní výhodou řešení je možnost nezávislého provozu kotle a turbíny. Pro řízení proudů spalin je instalována divertorová klapka s dvojicí ventilátorů těsnícího vzduchu a bypassový komín.
Navržené řešení bylo úspěšně realizováno společností ČKD Dis v areálu SYNTHOS Kralupy.

Projekt:

ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství

Přílohy:

CAHA, T.; POSPÍŠIL, J.; BAČINSKÝ, M.; KUBÍK, M.; KÓŠA, Š. Instalace plynové turbíny SIEMENS SGT-700 a retrofit kotle K1 v areálu SYNTHOS Kralupy. All for Power. 2015. 1(1/2015). p. 164 - 169. ISSN 1802-8535.


Název:

Statický stend pro analýzu proudění v labyrintovém těsnění

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Šnajdárek Ladislav, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2014

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Statické provedení labyrintového těsnění umožňuje vyhodnotit tlakové stráty, hmostnostní průtok či tepelné chování labyrintového těsnění.
Uzpůsobení a doplnění o polykarbonátový průzor umožňuje vyhodnotit rychlostní pole protékajícího média například pomocí metody LDA.

Projekt:

ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Systém měření a vyhodnocení krouticího momentu a napjatosti svorníku přírubového spoje

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Šnajdárek Ladislav, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2014

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Na svorníku jsou umístěny tenzometrické plné mosty pro měření krouticího momentu a tahu které při zatížení umožňují zjištění deformačních charakteristik svorníku při jednotlivých zatíženích.

Projekt:

ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Solární receiver s optimalizovanou tlakovou ztrátou

Registrační číslo:

113026

Garant výsledku:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.

Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Jiří Škorpík, Ing., Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2014

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Solární receiver je tvořen svazkem teploabsorbujících trubek napojených oboustranně na sběrače pracovního plynu. Tvar sběračů byl získán řešením optimalizační úlohy jejíž cílem bylo dosáhnout minimální tlakové ztráty při dodržení požadované nerovnoměrnosti rychlosti proudění v jednotlivých teplosměnných trubkách pod hodnotou 10%.

Projekt:

ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Spalovací technologie EKOGEM 180 kW

Registrační číslo:

112941

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing. Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.
Horna Aleš, Doc. Ing. Ph.D.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2014

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví
Radanal, s.r.o.

Abstrakt:

Jedná se o modulární dvoustupnovou spalovací technologii na spalování velmi vlhké dřevní štěpky o vlhkostí 55% s výkonem 180 kW.

Projekt:

FR-TI4/353: Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor rpo velmi vlhkou odpadní biomasu.

Přílohy:


Název:

Spalovací zařízení

Registrační číslo:

113136

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing. Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.
Horna Aleš, Doc. Ing. Ph.D.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2014

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví
Radanal, s.r.o.

Abstrakt:

Jedná se o modulární dvoustupnovou spalovací technologii na spalování velmi vlhké dřevní štěpky o vlhkostí 55% ve výkonové řadě 55-500 kW.

Projekt:

FR-TI4/353: Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor rpo velmi vlhkou odpadní biomasu.

Přílohy:


Název:

Sekundární odlučovač TZL

Registrační číslo:

155154

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing. Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Milčák Pavel, Ing.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2018

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Sekundární odlučovač TZL formou tkaninového filtru s automatickým odprášením pomocí tlakového vzduchu.

Projekt:

TH 02030260: Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Technologie čištění a úpravy syntézních plynů

Registrační číslo:

155125

Garant výsledku:

Baláš Marek, doc. Ing. Ph.D.

Autoři:

Dedková Jarmila, Ing. Ph.D
Baláš Marek, Doc. Ing., Ph.D.
Najser Jan, Ing. Ph.D.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2018

Instituce:

Ateko a.s., Hradec Králové
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt:

Modulární technologický systém sloužící pro čištění technických a generátorových plynů. Skládá se z následujících podsystémů - odstranění TZL, ochlazení plynů, odstranění dehtu, odstranění kyselých složek, předehřev vyčištěného plynu, zásobní nádrž pro promývací roztok, MaR. Jednotka slouží pro kontinuální čištění 3,6 kg plynu za hodinu.

Projekt:

TH 02020032: Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Spalovací komora a hořák pro spalování vzniklého energoplynu

Registrační číslo:

155245

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing. Ph.D.

Autoři:

Novák Petr, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Najser Jan, Ing. Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2018

Instituce:

Trendex Nova a.s., Praha
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt:

Základem je prostorná skříň se stěnami z ocelových kotlových plechů s rozpěrkami. Vnitřní strana stěny je kryta speciální vyzdívkou z prefabrkovaných dílů. Strop komory je ocelových trámců a speciálních keramických tvarovek. Spodek komory je uzavřen ocelovým plechem. Nad podlahou komory je uložen rošt. Ve stěně je otvor pro horák energoplynu a výstup spalin. Komora je vybavena tryskami pro přívod sekundárního spalovacího vzduchu. Spalovací komora je vybavena sondami pro měření teplot. Na boční stěně komory je samostatný vstup umožňující připojení přídavného hořáku na pelety. Spalovací komora byla testována s přídavným hořákem. Vnější strana stěny komory bude po instalaci do linky izolována minerální vatou tloušťky 60 až 100 mm a bude kryta plechem.

Projekt:

TH 02030120: Termické zpracování zbytků po suché fermentaci

Přílohy:


Název:

Technologie sušení a úpravy paliva

Registrační číslo:

155247

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing. Ph.D.

Autoři:

Novák Petr, Ing.
Milčák Pavel, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Najser Jan, Ing. Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2018

Instituce:

Trendex Nova a.s., Praha
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt:

Jednotka na mechanickou úpravu fermentátu po suché a polosuché fermentaci (separace, sušení, rozdružování).

Projekt:

TH 02030120: Termické zpracování zbytků po suché fermentaci

Přílohy:


Název:

Experimentální zařízení pro hodnocení vlivů na proudění tenkého kapalného filmu na vnitřní stěně vertikální trubky

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Kracík Petr, Ing. Ph.D.

Autoři:

Kracík Petr, Ing. Ph.D.
Toman Filip, Ing.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2018

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Experimentální zařízení vniklo za účelem testování vlivů na proudící tenký kapalný film uvnitř vertikální skleněné trubky, kde do volného průtočného průřezu může být pouštěn vzduch / vodní pára do teploty 80 °C. Skleněné trubky lze využít v rozsahu vnějšího průměru 10,0 až 38,0 mm a průtok kapalného filmu může být do 20,0 l/min. Vzduch / pára může do volného průřezu v trubce proudit o průtoku až 150 l/min a to z dolní nebo horní strany.

Projekt:

FSI-S-17-4531; Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Systém aktivní teplotní stabilizace pro redukci koncentrace jemných částic ve spalinách malých biomasových zdrojů

Registrační číslo:

160855

Garant výsledku:

Poláčik Ján, Ing.

Autoři:

Poláčik Ján, Ing.
Schüllerová Barbora, Ing., Ph.D.
Köbölová Klaudia, Ing.
Pavlíková Stela, Ing.
Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D..

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2019

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Funkční vzorek plní úlohu aktivní teplotní stabilizace topeniště s cílem zabezpečit co nejlepší podmínky pro dohořívání prchavé hořlaviny uvolněné z paliva. Jeho funkcí je zabezpečit co nejvyšší teplotu v topeništi, dostatek kyslíku. Vestavbou v šikmé poloze přispěje k prodloužení trajektorie spalin ve spalovací komoře, což přispěje k pro dohoření hořlavých složek, navýšení turbulence pro lepší promísení hořlaviny se spalovacím vzduchem a kontakt s vysokou teplotou plochy vestavby.

Projekt:

TJ01000331: Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Spalovací technologie EKOGEM S pro spalování nedřevní biomasy, energetických kompostů a fermentačních zbytků

Registrační číslo:

161990

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Milčák Pavel, Ing.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2019

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Prototyp spalovací technologie EKOGEM S o výkonu 110 kW, sestava prototypu se skládá z inovovaného zásobníku a dopravníku paliva, nově vyvinuté zplyňovací komory ZKG S, výměníku tepla, odlučovač tuhých látek a řídícího rozvaděče s řídicím softwarem.

Projekt:

TH 02030260: Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Spalovací zařízení

Registrační číslo:

161991

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Milčák Pavel, Ing.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

Užitný vzor

Rok vydání:

2019

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Technické řešení se týká spalovacího zařízení pro spalování tuhých paliv z nedřevní biomasy v průmyslovém rozsahu, zejména paliv z cíleně pěstované i odpadní biomasy ze zemědělské produkce, v plně automatizovaném režimu v rozsahu výkonů 100 až 500 kW.

Projekt:

TH 02030260: Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Automaticky kotel pro spalování agropelet o výkonu 14 kW

Registrační číslo:

161992

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kudrna František
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Jecha David, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2019

Instituce:

EKOGALVA s.r.o, Žďár nad Sázavou
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Automatický kotel pro spalování agropelet zahrnující kotlové těleso, opatřené vícetahovým teplovodním výměníkem s turbulátory, odlučovač prachu s odlučovací přepážkou, hořák, zapalovač, zásobník paliva, šnekový dopravník paliva, ventilátor, řídící jednotku a bezpečnostní prvky.

Projekt:

TH 02020025: Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Automaticky kotel pro spalování agropelet o výkonu 25 kW

Registrační číslo:

161993

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kudrna František
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Jecha David, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2019

Instituce:

EKOGALVA s.r.o, Žďár nad Sázavou
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Automatický kotel pro spalování agropelet zahrnující kotlové těleso, opatřené vícetahovým teplovodním výměníkem s turbulátory, odlučovač prachu s odlučovací přepážkou, hořák, zapalovač, zásobník paliva, šnekový dopravník paliva, ventilátor, řídící jednotku a bezpečnostní prvky.

Projekt:

TH 02020025: Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Automaticky kotel pro spalování agropelet o výkonu 34 kW

Registrační číslo:

162024

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kudrna František
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Jecha David, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2019

Instituce:

EKOGALVA s.r.o, Žďár nad Sázavou
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Automatický kotel pro spalování agropelet zahrnující kotlové těleso, opatřené vícetahovým teplovodním výměníkem s turbulátory, odlučovač prachu s odlučovací přepážkou, hořák, zapalovač, zásobník paliva, šnekový dopravník paliva, ventilátor, řídící jednotku a bezpečnostní prvky.

Projekt:

TH 02020025: Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Automatický kotel pro spalování agropelet

Registrační číslo:

162025

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kudrna František
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Jecha David, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

užitný vzor

Rok vydání:

2019

Instituce:

EKOGALVA s.r.o, Žďár nad Sázavou
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Technické řešení se týká automatického spalovacího zařízení, kotle, zejména ke spalování agropelet pro instalaci v rodinných domech se zaměřením na vysokou účinnost a ekologizaci provozu.

Projekt:

TH 02020025: Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Technologie čištění a úpravy syntézních plynů

Registrační číslo:

162026

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Dedková Jarmila, Ing. Ph.D
Stoček Pavel, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Baláš Marek, Doc. Ing., Ph.D.
Najser Jan, Ing. Ph.D.
Frantík Jaroslav, Ing. Ph.D.

Typ:

užitný vzor

Rok vydání:

2019

Instituce:

Ateko a.s., Hradec Králové
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt:

Zařízení na čištění a úpravu syntézních plynů podle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že je složeno z dílčích podsystémů, které na sebe navazují v závislosti na kvalitě zpracovávaného plynu. Přívodní potrubí syntézního plynu je napojeno na aparát pro odstranění tuhých znečišťujících látek, dále napojený na absorpční jednotku pro odstranění dehtů a na absorpční jednotku pro odstranění kyselých složek (síry a chlóru), které jsou napojeny na dočišťovací jednotku, ze které je odvedeno odváděcí potrubí vyčištěného plynu.

Projekt:

TH 02020032: Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Zařízení pro zpracování fermentačního zbytku

Registrační číslo:

162027

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Novák Petr, Ing.
Jelínek Miloš, Ing. CSc.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Najser Jan, Ing. Ph.D.

Typ:

užitný vzor

Rok vydání:

2019

Instituce:

Trendex Nova a.s., Praha
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt:

Zařízení pro zpracování fermentačního zbytku podle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že zahrnuje odvodňovací lis napojený na sušárnu, propojenou na jednom konci na spalovací komoru a na opačném konci napojenou na rozdělovač, napojený na zásobník usušeného fermentačního zbytku a také na peletovací stroj, přičemž sušárna je napojena také na odváděcí potrubí plynu, zavedené do rekuperačního výměníku, napojeného na zplynovač, propojený se zásobníkem usušeného fermentačního zbytku.

Projekt:

TH 02030120: Termické zpracování zbytků po suché fermentaci

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Dvoustupňový zplyňovací reaktor

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Elbl Patrik, Ing.

Autoři:

Elbl Patrik, Ing.
Lachman Jakub, Ing.
Kracík Petr, Ing. Ph.D.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Baláš Marek, doc. Ing. Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2020

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Experimentální zařízení vzniklo za účelem testování vlivů provozních podmínek pyrolýzního a zplyňovacího reaktoru na výsledné produkty a za účelem prohlubování znalostí v oblasti dvoustupňového zplyňování. Generovaný plyn vykazuje lepší vlastnosti než při jednostupňovém zplyňování, a to jak z hlediska jeho čistoty tak i výhřevnosti. Možnosti aplikace generovaného plynu jsou např. spalovací motor, spalovací turbína či F-T syntéza.

Projekt:

OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753: Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Tlakové zařízení pro hodnocení vlivů na proudění kapalného filmu na vnitřní stěně trubky

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Toman Filip, Ing.

Autoři:

Toman Filip, Ing.
Kracík Petr, Ing. Ph.D.
Pospíšil Jiří, doc. Ing. Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2020

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Experimentální zařízení určené pro testování vlivů rychlosti a charakteru proudění paroplynné směsi na rychlost proudění a tloušťku kapalného filmu a vzniku turbulentního chování v toku kapalného filmu proudícího na vnitřní stěně trubky. Zařízení se skládá ze dvou uzavřených nádob spojených skleněnou trubkou o průměrech do 38,0 mm a umožnuje děje pozorovat v přetlaku do 3 bar a podtlaku do cca 10 kPa. Teplotně je zařízení odolné do 160 °C o maximálním průtoku plynné směsi 200 l/min. Plyn lze zavést do horní i dolní nádrže, takže je možné simulovat souproudé uspořádání i protiproudé uspořádání se stékajícím kapalným filmem. Maximální možný průtok kapalného filmu je 25 l/min. Zařízení je pevně uspořádáno na stojanu, se kterým je možné naklánět, a tak pozorovat chování kapalného filmu v nakloněné trubce, jako v případě vzduchem chlazených kondenzátorů.

Projekt:

FSI-S-20-6280: Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Kombinovaný kotel pro dva typy hořáků o výkonu 100 kW

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kudrna František
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Jecha David, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2021

Instituce:

EKOGALVA s.r.o, Žďár nad Sázavou
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Kombinovaný kotel pro spalování uhlí a dřevních a to díky dvouhořákové koncepci. . Kotel zahrnuje kotlové těleso, opatřené vícetahovým teplovodním výměníkem s turbulátory, hořák, zapalovač, zásobník paliva, šnekový dopravník paliva, ventilátor, řídící jednotku a bezpečnostní prvky podle tohoto technického řešení.

Projekt:

TH04030267: Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Mokrý odlučovač jemných částic

Registrační číslo:

176564

Garant výsledku:

Köbölová Klaudia, Ing. et Ing.

Autoři:

Köbölová Klaudia, Ing. et Ing.
Poláčik Ján, Ing., Ph.D.
Sitek Tomáš, Ing.
Valovič Stela, Ing. et Ing.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2022

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Funkce vzorku spočívá v odlučování jemných částic z proudu spalin součinností vodní sprchy a cyklónu. Sprcha slouží k vymývání částic kontaktem s vodní kapkou a zároveň ke zvýšení relativní vlhkosti spalin. Ochlazením spalin posléze dochází ke kondenzaci par na částicích, které jsou díky většímu průměru snadněji odlučitelné cyklónem. Přívod vody zajišťuje čerpadlo ponořené v zásobníku chladicí (sprchovací) vody, nucený odtah spalin pak ventilátor.

Projekt:

TJ04000415: Systém pro separaci jemných částic z proudu spalin při spalování biomasy

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Výzkumná smyčka pro spalování směsi vodíku a zemního plynu

Registrační číslo:

179770

Garant výsledku:

Milčák Pavel, Ing.

Autoři:

Milčák Pavel, Ing.
Honzíček Štěpán, Ing.
Lisý Martin, Ing., Ph.D.
Kracík Petr, Ing., Ph.D.
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.
Lisá Hana, Ing., Ph.D.
Elbl Patrik, Ing.
Kalivodová Markéta, Ing.
Lachman Jakub, Ing.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2022

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

V současné době probíhají výzkumné aktivity v oblasti přidávání vodíku do směsi se zemním plynem. Standardní spalovací technologie mohou pracovat se směsí vodíku a zemního plynu do přibližně 20 %(obj.). Cílem výzkumné smyčky je ověřovat i vyšší koncentrace vodíku až do 100 %(obj.). Součástí smyčky je i sestava hořáku s palivovou tryskou a přívod spalovacích vzduchů ve třech fázích. Celé zařízení bylo navrhováno tak, aby byla zajištěna bezpečnost vzhledem k používaným plynům. Výzkumná smyčka je implementována ke stávající spalovací komoře zařízení BIOFLUID 2.

Projekt:

FSI-S-20-6280: Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Křížový tepelný výměník s kondenzací vodní páry na vnějším povrchu vertikální trubky

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Toman Filip, Ing.

Autoři:

Toman Filip, Ing.
Kracík Petr, Ing., Ph.D.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2022

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Experimentální zařízení je určené pro testování kondenzačních procesů na vertikálních trubkách v křížovém směru. Zařízení se skládá z ocelového pláště se vstupní difuzorovou částí měnící plynule kruhový průřez přívodního potrubí na základní obdélníkový průřez 300×24 mm. V testované části jsou umístěny tři nerezové trubky o průměru 14,0 mm a tloušťce stěny 1,0 mm s roztečí trubek 50,0 mm. Toto uspořádání umožňuje simulovat křížový tok kolem osamocených trubek v úzkém kanále odpovídající v šířce uspořádání standardně užívanému svazku trubek. Díky možnosti vkládání vložek mezi trubku a základní stěnu kanálu lze mezeru snižovat z 5,0 mm až na 1,0 mm. Kondenzační teplo je odváděno chladicí vodou. Základní parametry zařízení na straně pára jsou teplota do 300 °C, tlak do 5,0 bar(a), průtok páry do 40 kg/h. Na straně odvodu tepla jsou základní parametry teplota do 95 °C, tlak do 8,0 bar(a), průtok chladicí vody do 30 L/s.

Projekt:

FSI-S-20-6280: Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Stand pro testování kondenzačních výměníků

Registrační číslo:

Garant výsledku:

Kracík Petr, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kracík Petr, Ing., Ph.D.
Toman Filip, Ing.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Typ:

funkční vzorek

Rok vydání:

2022

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Experimentální zařízení je určené pro testování vlivů přestupu tepla při kondenzaci vodní páry a vodní páry v přítomnosti nekondenzujících plynů. Skládá se z přívodového úseku, testovací sekce a výstupní částí s dochlazovací komorou, která slouží zároveň jako sběrná nádrž na vznikající kondenzát a na kterou je připojená vodokružná vývěva s ejektorem umožňující měřit i při podtlaku. V testovací sekci se je možné zapojit vodou chlazený výměník. Dosavadní experimenty byly prováděny na výměníku typu trubka v trubce, kde ve vnitřní trubce byly sledovány kondenzační procesy a mezi vnitřní a vnější trubkou bylo odváděno teplo chladicí vodou. Světlost měděných trubek, ve kterých proudí paroplynná směs je 16, 20 a 26 mm. V rámci všech částí zařízení jsou měřeny stavové parametry a v klíčových uzlech je zdvojené měření teploty pomocí termočlánku a odporového snímače teploty. Měřicí prvky jsou připojeny do měřicích stanic Rio 9149 společně s regulačními prvky (frekvenční měniče čerpadel a pohony Belimo). Průběh měření lze sledovat v prostředí LabVIEW, kde je realizován záznam dat i možnost vzdálené regulace. Zapojení chladicí smyčky umožňuje bez dílčí demontáže měnit směr proudění chladicí kapaliny ze souproudého proudění na protiproudé a opačně.

Projekt:

FSI-S-20-6280: Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Kombinovaný kotel pro dva typy hořáků o výkonu 200 kW

Registrační číslo:

182614

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Kudrna František
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Jecha David, Ing. Ph.D.
Lachman Jakub, Ing.
Bartoš Michal, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2022

Instituce:

EKOGALVA s.r.o, Žďár nad Sázavou
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Kombinovaný kotel pro spalování uhlí a dřevních a to díky dvouhořákové koncepci. . Kotel zahrnuje kotlové těleso, opatřené vícetahovým teplovodním výměníkem s turbulátory, hořák, zapalovač, zásobník paliva, šnekový dopravník paliva, ventilátor, řídící jednotku a bezpečnostní prvky podle tohoto technického řešení.

Projekt:

TH04030267: Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Roštový kotel pro spalování rostlinné biomasy o výkonu 100-500 kW

Registrační číslo:

187664

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.
Bartoš Michal, Ing.
Milčák Pavel, Ing.

Typ:

prototyp

Rok vydání:

2023

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Teplovodní kotel „ZKGK“, jak je realizovaný kotel interně označován, se skládá ze dvou základních částí. Zplyňovací komory a výměníku. Každá část je vyráběna a dodávána samostatně. V místě instalace budou obě části spojeny. Zplyňovací komora je tvořena ocelovou konstrukcí s vyzdívkou ze žárobetonových tvárnic. Plášť komory je tvořen vodní dvoustěnnou z ocelových plechů. Vnitřní část dvoustěny je opatřena tepelnou izolací. Na izolaci navazuje vyzdívka z žárobetonových bloků. Strop komory tvoří dvě snímatelná víka, opatřená tepelnou izolací a v tepelně namáhané oblasti ještě žárobetonovou deskou. Dno komory tvoří ocelový plech. Šikmý rošt je tvořen ze dvou typů masivních litinových roštnic, které jsou položeny na silnostěnných trubkách a jsou chlazeny vzduchem. Jednotlivé roštnice jsou snadno vyměnitelné.

Projekt:

TK02020067: Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky

Přílohy:

popis ke stažení


Název:

Technologie přípravy a zpracování paliva

Registrační číslo:

187665

Garant výsledku:

Lisý Martin, Ing., Ph.D.

Autoři:

Pražský Bořivoj, Ing.
Bartoš Michal, Ing.
Milčák Pavel, Ing.
Lisý Martin, Ing. Ph.D.

Typ:

ostatní (RIV-O)

Rok vydání:

2023

Instituce:

GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice
Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Rybitví

Abstrakt:

Technicko-ekonomická studie základních variant řešení přípravy a zpracování paliva, včetně základních popisů technologie pěstování a zpracování paliva.

Projekt:

TK02020067: Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky

Přílohy:

popis ke stažení