Bakalářský studijní program ENERGETIKA (B-ENE-P)

Zaměření bakalářského studia na Energetickém ústavu

Hlavním cílem studijního programu Energetika je příprava studentek a studentů pro praxi ve strojírenských energetických oborech, zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla, úpravy a spalování paliv, vytápění, výměníků tepla, tepelných a hydraulických strojů a příbuzných oborech. Studium je zaměřeno na zvládnutí základních teoretických strojírenských znalostí a jejich aplikaci při řešení praktických úloh. Současně studium umožňuje získání odborných znalostí pro pokračování v navazujících studijních programech v oblastech energetika i strojírenství. Studentky a studenti tak budou připraveni pro praxi i pro navazující studium.


Video o studijním programu Energetika

Absolventky a absolventi budou po vystudování studijního programu Energetika odcházet se základními znalostmi v oblastech matematiky, fyziky, materiálového inženýrství, mechaniky těles, konstruování, termomechaniky, přenosu tepla, hydromechaniky, energetických zdrojů a transformací energie.
Ve studijním oboru se studentky a studenti seznámí s:

 • problematikou využívání obnovitelných zdrojů,
 • základy matematického modelování a simulací energetických procesů,
 • návrhy výměníků tepla,
 • návrhy tepelných a hydraulických strojů,
 • moderními trendy v energetice – smart city, akumulace, vodíková energetika,
 • návrhy a provozem otopných soustav,
 • problematikou provozu energetických celků,
 • problematikou eliminace negativních environmentálních dopadů výroby elektřiny a tepla.

Organizace a náplň studia

Studium v rámci bakalářského studijního programu Energetika je tříletý bakalářský obor.

První semestr je stejný pro téměř všechny bakalářské studijní programy a není problém ještě případně studijní program měnit. Od druhého semestru už se jednotlivé programy a specializace začínají lišit. V prvním ročníku to bude o základech strojírenství, matematice a konstruování, postupně se přidají předměty z oblasti technické mechaniky, fyziky a materiálů. Nedílnou součástí vzdělání je i angličtina. Určitě si také zapíšete alespoň jeden kurz ze široké nabídky sportů.

Druhý ročník je stále o rozvoji obecně strojírenských dovedností, ale hned ve třetím semestru se seznámíte s jedním ze stěžejních předmětů – termomechanikou. Ve čtvrtém semestru na termomechaniku navážeme dalšími energetickými předměty – tepelnými pochody, základy energetiky, kotli a experimentálními metodami.

Poslední rok studia, je věnován podrobnému přehledu všech oblastí obnovitelné i neobnovitelné energetiky. V pátém semestru se setkáte s dalším stěžejním předmětem energetiky – hydromechanikou. Kromě ní se v posledním ročníku budeme zabývat palivy, emisemi ze spalování, tepelnými i hydraulickými stroji, obnovitelnými zdroji energie, využitím biomasy a odpadů v energetice, tepelnými a hydraulickými stroji, technikou prostředí, vytápěním a teplárenstvím. Třetí ročník bude také ve znamení zpracování bakalářské práce, která je potřebná pro zdárné ukončení studia.

Struktura předmětů v jednotlivých ročnících je uvedena na konci této stránky.

Složíte státní závěrečnou zkoušku jejíž nedílnou součástí je obhajoba Vámi vypracované bakalářské práce a obecná část, takový průzkum vašich znalostí o energetice. Detail oboru společně se strukturou předmětu pro aktuální akademický rok je pod odkazem. Na výuce studentek a studentů se podílí všechny odbory Energetického ústavu, tedy Odbor energetického inženýrství, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana a Odbor termomechaniky a techniky prostředí.


Komentovaná prezentace: Představení studijního programu ENERGETIKA garantem doc. Ing. Markem Balášem, Ph.D.

Odborné dovednosti absolventek a absolventů

Studentky a studenti během studia získají kompetence:

 • pro analýzu problémů a návrh opatření při řešení inženýrských úloh,
 • pro samostatné řešení provozních problémů spojených s výrobou tepla a elektřiny,
 • pro návrh strojních součástí a jednoduchých konstrukčních a technologických celků a optimalizaci jejich konstrukce a funkce s ohledem na výkonová, ekologická a ekonomická kritéria,
 • pro tvorbu matematických modelů a simulací,
 • pro statické a dynamické posouzení konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí,
 • pro řešení inženýrských problémů s využitím širokých teoretických znalostí, softwarových nástrojů, a metod zpracování dat,
 • pro tvorbu technické dokumentace, znalostních a patentových rešerší, zpracování zpráv, prezentace problematiky i závěrů práce.
 • pro studium v navazujících magisterských programech v oblasti energetiky, ale i strojírenství, technologie a materiálů na FSI VUT v Brně nebo na jiných technických univerzitách v ČR i zahraničí,
 • pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Tvůrčí činnost

Vzdělávání v oblasti energetiky je propojeno s tvůrčí činností VUT. Energetický ústav je zapojeno do řešení významných výzkumných projektů na národní a mezinárodní úrovni v oblasti sdílení tepla, inovací energetických zařízení, modelování, proudění, tepelné pohody, energetických zdrojů, eliminace nežádoucích emisí, snižování ekologické zátěže energetickými provozy aj. Do řešení projektů jsou systematicky zapojováni také studenti, zejména v rámci jejich projektů a kvalifikačních prací.

Počet přijímaných uchazečů

Počet studentů nastupujících do bakalářského studia na Energetickém ústavu se dlouhodobě drží v intervalu 20 – 40 studentů. Cílem je udržet stabilní počet přijímaných studentů i v dalších letech. Pro tento počet je uzpůsobeno materiální i personální zajištění na Energetickém ústavu.

Zakončení studia státní zkouškou

Studium bakalářského studijního oboru Energetika je v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT zakončeno vypracováním a obhajobou závěrečné práce a složením státní závěrečné práce.

Předpokládané uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventky a absolventi bakalářského studijního oboru Energetika získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky návrhu, provozu a měření v oblasti tepelných a hydraulických energetických zařízení. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérům, provozních a měřících techniků v energetice i dalších průmyslových aplikacích a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou technických procesů. Současně budou studenti připraveni k dalšímu studiu v navazujících studijních programech magisterského studia.

Navazující magisterské studium

Absolventi magisterského studia mohou pokračovat v libovolném navazujícím magisterském programu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (nebo i jinde), zejména v programu Energetické a termofluidní inženýrství se specializacemi Energetické inženýrství, Fluidní inženýrství, Technika prostředí, který je zajišťován Energetickým ústavem.


V případě dotazů neváhete kontaktovat garanta studijního programu, kterým je doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Struktura předmětů jednotlivých ročníků3. ročník - zimní semestr
 
Název předmětu
Garant předmětu
Garantující ústav
 
Matematické simulace
ÚPI
 
Hydromechanika
 
Vytápění a zdroje tepla
 
Seminář k bakalářské práci (B-ENE)
 
Obnovitelné zdroje energie
 
Tepelné stroje
 
Základy techniky vnitřního prostředí budov
 
Experimentální metody v energetice
 
3. ročník - letní semestr
 
Název předmětu
Garant předmětu
Garantující ústav
 
Bakalářský projekt
 
Hydraulické stroje
 
Energetické využití biomasy a odpadů
 
Stavba energetických zařízení