Přístrojové vybavení


Fázový Dopplerovský anemometr Dantec Dynamics

Fázová Dopplerovská anemometrie je neintruzivní optická metoda pro časově a prostorově rozlišená měření ve dvoufázovém prostředí. Umožňuje současné měření velikosti, rychlosti a času detekce jednotlivých částic (kapek, bublin, vnesených částic) na základě odrazu a lomu světla v malém měřícím objemu. 2D fázový Dopplerovský analyzátor Dantec Dynamics s vláknovou optikou a výkonným 6W laserem je unikátní laserový diagnostický systém v rámci ČR s velkou variabilitou nastavení. Provádí bodové měření, traverzováním v 2D nebo 3D síti je proměřena celá sledovaná oblast. Výsledky jsou využitelné pro kvantitativní popis proudění a jako zdroj vstupních dat pro numerické simulace....

Specifikace
 • průměr částic typicky 0,5 ÷ 2000 µm
 • jedno/dvou-složková (1D ÷ 2D) rychlost až -180 ÷ 180 m/s
 • frekvence měření až 100 000 vzorků/sec
 • měřící objem typicky < 1 mm3
 • rychlé synchronní měření 4 dalších veličin společně s PDA signály
 • záznam cyklických dějů, spouštění měření externí událostí

Typické použití
 • husté reaktivní/nereaktivní spreje (automobilní vstřikovače, tlakové a dvou-médiové trysky s vysokými průtoky kapaliny např. do spalovacích komor, pro odsiřovací zařízení, pro chlazení v ocelářském průmyslu, pro atomizaci suspenzí, farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.)
 • kapalné aerosoly z nebulizérů, CMAG a VOAG generátorů
 • aerodynamické a hydrodynamické studie ve volném prostředí i v  průhledných modelech
 • dvoufázový tok kapalina-plyn (pohyb bublin, jejich velikost)
 • studium dynamiky proudění tekutin, turbulence, interakce spreje s okolím, interakce mezi částicemi
 • frekvenční vlastnosti proudění a sprejů, nestability sprejů
Poskytované výsledky
 • histogramy velikosti, rychlosti a času detekce (průletu) částic
 • libovolné vzájemné korelace těchto veličin s filtrací dat, výpočet dalších odvozených veličin, odhad koncentrací a hmotových toků
 • statistiky rychlosti a velikosti částic
 • střední průměry kapek, např. Sauterův střední průměr nebo de Brouckeho průměr
 • střední a rms složky rychlosti, intenzita turbulence
Reference
 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP (2015)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (2003-2006)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (2011)
 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (2002-2005)

Informační leták Fazovy_Dopplerovsky_anemometr_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Laserový Dopplerovský anemometr Dantec Dynamics FlowExplorer Mini LDA

2D laserový Dopplerovský anemometr FlowExplorer Mini LDA Dantec Dynamics je kompaktní a mobilní zařízení určené pro bezkontaktní měření rychlosti proudění tekutin nebo pohybu částic (aerosolu, kapek, bublin, vnesených částic). Je to neintruzivní optická metoda pro časově a prostorově rozlišená měření v jedno- a dvoufázovém prostředí na základě odrazu a lomu světla. Přístroj provádí bodové měření s vysokým prostorovým rozlišením; traverzováním ve 2D nebo 3D síti je proměřena celá sledovaná plocha nebo objem....

Specifikace
 • měření jedné nebo dvou vzájemně kolmých složek rychlosti až ±180 m/s (synchronní 2D měření)
 • frekvence měření až 100 000 vzorků/sec
 • měřící objem typicky < 1 mm3
 • rychlé synchronní měření 4 dalších veličin společně s LDA signály
 • záznam cyklických dějů, spouštění měření externích událostí v kombinaci s tříosým traverzovacím systémem měření ve 3D
 • přístroj nevyžaduje kalibraci měřené rychlosti (má kalibrační certifikát rychlosti)
Typické použití
 • studium proudových polí při dvoufázovém proudění kapalina-plyn (pohyb bublin, aerosoly a spreje)
 • aerodynamické a hydrodynamické studie ve volném prostředí i v  průhledných modelech (proudění v trubicích a v malých kanálech, proud z vyústek a trysek, proudění v místnostech)
 • studium dynamiky proudění tekutin, turbulence, proudění v mezních vrstvách
 • kalibrace průtokoměrů a anemometrů
 • měření v případech se změnou směru proudění a při rychlosti kolísající kolem nulové hodnoty, cyklická a přechodová proudění
 • okrajové podmínky a vstupní data pro numerické simulace

Poskytované výsledky
 • histogramy rychlosti a času detekce (průletu) částic
 • výpočet dalších odvozených veličin
 • statistiky rychlosti, střední a rms složky rychlosti
 • intenzita turbulence, odhad spekter turbulence
Reference
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí) (2015)

Informační leták Laserovy_Dopplerovsky_anemometr_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Particle Image Velocimetry (PIV) TSI

PIV neboli rovinná laserová anemometrie je moderní optická vizualizační a měřicí metoda pro výzkum a diagnostiku proudění tekutin v laboratorních i provozních podmínkách. Světelná rovina vytvořená pulzním laserem osvětluje sledovanou oblast, proudění je vizualizováno zaváděním částic do tekutiny. Ze dvou těsně po sobě jdoucích záznamů obrazů částic CCD kamerou je vyhodnocena vektorová mapa rychlostí proudového pole. EÚ OTTP používá výkonný, zakázkově řešený laboratorní PIV systém TSI a menší přenosný standardní systém TSI....

Specifikace
 • výkonný pulsní Nd:YAG laser, energie paprsku 250 mJ & 532 nm
 • světelná rovina tloušťky 0,5 ÷ 5 mm
 • stereoskopické uspořádání kamer se Scheimpflug optikou, rozlišení 1280 × 1024 pixelů
 • zobrazovaná oblast řádově 5 × 5 cm2 ÷ 2 × 2 m2, při použití mikroskopu jako objektivu je rozlišení až 5 μ m/pixel při velikosti oblasti 4 × 3 mm
 • dvou/tří-složková rychlost v rovině (2D2C ÷ 2D3C), není nutná kalibrace rychlosti
 • frekvence záznamů obrazu až 10 Hz
 • záznam cyklických a fázově rozlišených dějů

Typické použití
 • studium dynamiky proudění a turbulence, sprejů a spalovacích procesů, směšování proudů, proudění v mezních vrstvách
 • aerodynamické a hydrodynamické studie rychlostních polí ve volném prostředí i v průhledných modelech
 • jednofázové proudění tekutin, dvoufázový tok kapalina-plyn, tekutina-pevné částice, spreje apod.
 • metoda vhodná pro neustálená proudění se změnou směru
 • experimentální verifikace počítačových (CFD) modelů

Poskytované výsledky
 • 2C – 3C vektory rychlostí proudění v rovině, postupným skenováním je proměřena celá sledovaná 3D
 • oblastokamžité a průměrované obrazy proudění
 • pokročilé zpracování obrazů rychlosti: střední a rms složky rychlosti v rovině, intenzita turbulence, vizualizace turbulencí, rozložení míry vířivosti, proudnice, čáry konstantních rychlostí, trajektorie částic, smyková napětí a další prostorové charakteristiky
 • v kombinaci s metodou  LIF (Laser Induced Fluorescence) možnost vyhodnocování hmotnostních toků v tekutinách
Publikace
 • Ďurdina L., Jedelský J., Jícha M., Investigation and comparison of spray characteristics of pressure-swirl atomizers for a small-sized aircraft turbine engine, International Journal of Heat and Mass Transfer 78 (2014) 892-900 (ISSN 0017-9310)
 • Ďurdina L., Jedelský J., Jícha M., PIV Investigation of a Pressure-Swirl Atomizer Spray, Engineering Mechanics 20 (2013) 6, 459-469
 • Jedelský J., Jícha M., Spatially and temporally resolved distributions of liquid in an effervescent spray, Atomization and Sprays 22 (2012) 7, 603-626 (ISSN 1044-5110)

Informační leták PIV_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Planar Laser-induced Fluorescence (PLIF) TSI

Tzv. rovinná laserem indukovaná fluorescence je moderní optická metoda pro stanovení polí skalárních veličin (koncentrace, teplota, pH, složení) v kapalinách a plynech. Při určování koncentrací kapaliny ve sprejích je známá jako optická paternace (optical patternation). Fluorescenčně aktivní molekuly obsažené v tekutině jsou excitovány pulzním UV laserem, molekuly světlo absorbují a při přechodu na původní energetickou hladinu emitují světlo na vyšší vlnové délce. Intenzita tohoto světla je úměrná objemu excitovaných molekul a tedy koncentraci. Ze záznamu obrazu fluorescence CCD kamerou je stanoveno okamžité rozložení teplot/ koncentrací v rovině....

Specifikace
 • EÚ OTTP používá výkonný zakázkově řešený PLIF systém od fy TSI
 • výkonný pulsní Nd:YAG laser, energie paprsku 80 mJ & 266 nm, 100 mJ & 365 nm a 250 mJ & 532 nm
 • světelná rovina tloušťky 0,5 ÷ 2 mm a šířky 100 mm
 • stereoskopické uspořádání CCD kamer se Scheimpflug optikou, rozlišení 1280 × 1024 pixelů
 • frekvence záznamů obrazu až 10 Hz
Typické použití
 • analýza sprejů: optická paternace (měření koncentrací a toků kapaliny), měření Sauterova středního průměru ve spreji
 • diagnostika spalování, analýza reaktantů a produktů
 • studium směšování látek, vysoce rychlé, reaktivní míchání apod.
 • vyhodnocování teplotních polí v kapalinách a sprejích
 • vstupní data pro validace počítačových modelů (CFD)
Poskytované výsledky
 • okamžité a průměrované (střední a rms) obrazy koncentrací a teplot tekutin v rovině
 • Sauterův střední průměr kapek v rovině
 • postupným měřením ve více rovinách (2D obrazy) je proměřena celá sledovaná 3D oblast
 • v kombinaci s metodou  PIV možnost vyhodnocování hmotnostních toků v tekutinách; tato technika (PIV-PLIF) je k dispozici na pracovišti EÚ OTTP
Publikace

Informační leták PLIF_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Vysokorychlostní záznamová kamera Olympus i-Speed 2

Kamera Olympus i-Speed 2 je kompaktní, přenosná autonomní barevná kamera, která je vhodná pro snímání velmi rychlých a krátkých periodických, přechodových i stochastických dějů. K dispozici je celý systém včetně digitalizéru obrazu, notebooku a dalšího příslušenství pro záznam videa a jeho následného zpracování a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzkumu, návrhu zařízení a testování součástí a materiálů....

Specifikace
 • záznam obrazu s maximálním rozlišením 800 × 600 při snímkovací frekvenci 1000 fps
 • při použití mikroskopu jako objektivu je rozlišení až 5 μ m/pixel při velikosti oblasti 4 × 3 mm
 • maximální snímkovací frekvence 33000 fps (při snížení rozlišení na 96 × 72)
 • připojení k PC pomocí ethernetového kabelu
 • spouštění záznamu pomocí ručního spínače nebo externí elektronický trigger TTL 5 V
 • možnost zápisu analogového signálu až ze 4 kanálů společně s videem
 • IDT LED svítidlo o výkonu 130 W pro dodatečné osvětlení scény
 • sada objektivů a filtrů pro lepší zachycení scény
Typické použití
 • získávání prvotních informací o charakteru proudění v dynamice tekutin a aerodynamice, např. před aplikací optických měřících metod
 • vhodná i jako hlavní experimentální metoda při studiu proudových polí v tekutinách
 • vizualizace proudění vzduchu při výzkumu vytápění, větrání a klimatizace v místnostech
 • sledování výtoku vzduchu/plynů z vyústek a potrubí, výtoky z trysek, dvoufázový tok
 • posuzování vnitřního klimatu dopravních prostředků
 • studium obtékání těles, směšování proudů plynu
 • crash testy, tracking (sledování) rychle se pohybujících objektů, zkoušení zbraní, testy střeliv a výbušnin
 • studium biomechaniky a biologických dějů
 • vyhodnocení trajektorií strojních mechanizmů, robotických linek, studium vysokorychlostních obráběcích procesů a podobně
 • zkoumání spalovacích procesů

Informační leták Olympus_iSpeed_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Termoanemometr se žhavenými drátky Dantec Dynamics – StreamLine

Anemometrie se žhavenými drátky (Hot-wire anemometry – HWA) je metoda pro bodové, časově rozlišené měření rychlosti proudění tekutin v laboratorních i provozních podmínkách. Výhodou je vysoká měřicí frekvence, která umožňuje studium turbulence. Měřícím elementem je drátek nebo film žhavený na konstantní teplotu a ochlazovaný proudící tekutinou. Aby byl udržen konstantní odpor elementu, musí být výkyvy teploty okamžitě vyrovnány změnou žhavícího proudu, který je tedy přímo úměrný rychlosti proudění okolní tekutiny....

Specifikace
 • termoanemometr se žhavením na konstantní teplotu (Constant Temperature Anemometry – CTA)
 • přenosný měřicí systém StreamLine firmy Dantec Dynamics se třemi měřicími kanály
 • určení jedné až tří složek vektoru rychlosti v měřicím bodě jedno- až třídrátkovou sondou nebo současné měření až třemi sondami
 • malý objem sondy, rozměr měřicí části od 1 mm
 • rychlá frekvenční odezva, vzorkovací frekvence až 400 kHz

Typické použití
 • mapování polí rychlosti a turbulence v kapalinách i plynech, proudění v mezních vrstvách
 • zvláště vhodné pro vysoce turbulentní proudění s velkou škálou časových měřítek turbulencí
 • přesné bodové měření rychlosti s velkým dynamickým rozsahem
 • aerodynamické a hydrodynamické studie rychlostních polí ve volném proudu i v trubicích, v blízkosti stěn
 • určení okrajových podmínek pro počítačové (CFD) modely

Poskytované výsledky
 • časový záznam jedné až tří složek vektoru rychlosti proudění v bodě
 • výkonová spektrální hustota fluktuací rychlosti
 • autokorelační funkce
 • statistické momenty rychlosti
 • charakteristiky turbulence
 • postupným skenováním je proměřena celá sledovaná 1D - 3D oblast
Reference
 • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (2007-2011)
 • Honeywell (Měření intenzity turbulence) (2013)
Publikace

Informační leták Termoanemometr_se_zhavenymi_dratky_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Světelný nůž s pevnolátkovým laserem

Laserový světelný nůž (light sheet, laser knife) je navržen pro zviditelnění a měření proudění v tekutinách. Je to unikátní, zakázkově řešený, kompaktní mobilní systém s možností dlouhodobého provozu. Jako zdroj světla používá výkonný Nd:YAG laser s nastavitelným výkonem, světelný svazek je modelován do světelné stěny ve tvaru jednoduchého klínu. Zdroj světla umožňuje nastavení geometrie světelné stěny a seřízení konvergence svazku....

Specifikace
 • Nd:YAG laser, max. výkon 3 W, vlnová délka 532 nm, plynule nastavitelný výkon
 • divergence svazku < 1.0 mrad, stabilita světelného výkonu < ± 1 % peak to peak
 • geometrie stěny - plynule nastavitelná tloušťka světelné stěny 1 – 40 mm
 • geometrie stěny - plocha světelné stěny nastavitelná v několika krocích
 • modulace svazku s řízením frekvence modulace pomocí externího TTL signálu
 • modulace svazku s řízením frekvence modulace interním zdrojem s nastavitelnou frekvencí 1 – 1000 Hz
 • robustní stativ umožňuje polohování a naklápění kolem podélné i příčné osy světelného nože
 • homogenizovaný profil svazku použitím π Shaperu
 • standardní TTL výstup signálu pro synchronizaci se záznamovým zařízením (kamera, fotoaparát)
Typické použití
 • zviditelnění a měření proudění v kapalném a plynném prostředí
 • vhodné zejména pro studium rychlých dějů s 3D charakterem proudového pole
 • viditelnění proudu pomocí vnesených částic, kouře nebo He bublinek (k dispozici je generátor kouře/mlhy Safex, generátor He bublinek Sage nebo disperzor prachových částic TSI 3433)
 • záznam obrazu vysokorychlostní kamerou Olympus i-Speed 2 nebo dig. SLR fotoaparátem
 • vhodné pro použití fluorescenčních částic, značkovaných např. Rhodaminem B

Informační leták Svetelny_nuz_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Generátor heliových bublinek SAI Model 5

Generátor heliových bublinek je kompaktní a jedinečný nástroj k vizualizaci složitých systémů proudění, výrobce: SAGE Action, Inc. Generátor produkuje monodisperzní heliové bublinky o průměru 0,8 až 4,5 mm s neutrální vznášivostí. Bubliny mohou sledovat složité proudění vzduchu, aniž by praskly nebo se přilepily na objekty v proudu. Systém má široké možnosti použití ve všech odvětvích inženýrské práce, kde se řeší proudění vzduchu....

Specifikace
 • počet generovaných bublin: 300 – 400 bublin/s na hlavici
 • průměr generovaných bublin: 1,3 – 3,8 mm
 • životnost bublin: 1 – 2 minuty
 • minimální prostorové rozlišení: 0,64 – 1,9 mm
 • typ předepsaného roztoku: SAI™ 1035 BFS
Typické použití
 • vizualizace proudění v dynamice tekutin, experimentální studium proudových polí v plynech
 • bubliny jsou vhodné jako vnášené/trasovací částice při aplikaci optických měřících metod jako je PIV, PTV, LDA zejména pro sledování rozměrných prostor
 • vnitřní i vnější aerodynamika, studium obtékání těles ve větrných tunelech
 • výzkum vytápění, větrání a klimatizace v místnostech, posuzování vnitřního klimatu dopravních prostředků
 • sledování výtoku vzduchu/plynů z vyústek, potrubí a trysek
 • studium směšování proudů plynu
 • particle tracking, sledování trajektorií, proudnic a vírových struktur

Informační leták Generator_He_bublinek_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Souprava pro diagnostiku hluku a vibrací

Tato mobilní souprava je navržena pro laboratorní a provozní/normativní analýzu hluku a vibrací v interiéru i exteriéru. Je to univerzální zařízení tvořené dvěma celky: samostatný ruční dvoukanálový zvukoměr/vibrometr se sondou pro měření akustické intenzity a čtyř-kanálový analyzátor „vše v jednom“ řízený pomocí notebooku. K dispozici je další příslušenství pro komplexní měření hluku a vibrací, diagnostiku mechanických signálů, záznam, analýzu, vizualizaci dat a jejich následné zpracování....

Specifikace
 • ruční analyzátor – zvukoměr třídy 1 (Brüel & Kjær 2270-A-D00)
 • analyzátor LDS PHOTON „vše v jednom“ (USB 986A0186)
 • souprava pro lokalizaci zdrojů zvuku 3654 s kalibrátorem 4297, dle standardu IEC 61043
 • software pro frekvenční analýzu 1/1 a 1/3 okt. (BZ-7223)
 • záznam časových signálů (BZ-7226)
 • analyzátor FFT (BZ-7230)
 • software pro lokalizaci zdrojů zvuku (BZ-7233)
 • snímače vibrací IEPE TEDS 10 mV/g, 2× boční vývod (4533-B), 2× osový vývod (4534-B)
 • kalibrátor snímačů vibrací (4294)
 • 2× souprava mikrofon – předzesilovač (4189-A-021)
 • laserová otáčková sonda (2981)
 • příslušenství pro měření hluku v proudu vzduchu a ve větru
Typické použití
 • lokalizace zdrojů hluku pomocí sondy akustické intenzity, měření hluku v blízkém poli
 • hodnocení vibroakustických parametrů technických zařízení, konstrukcí a procesů, např. vzduchotechnických zařízení a prvků pro vytápění, větrání a klimatizaci, zdrojů proudících médií (kompresory, ventilátory, vývěvy, čerpadla, klimatizační jednotky atd.), prvků pro snižování hluku
 • aeroakustika - hluk generovaný prouděním (turbulence, úplavy a podobně)
 • studium přechodových a rychlých mechanických dějů, spektrální a řádová analýza
 • diagnostika technických problémů konstrukcí a strojů, analýza rotačních strojů
 • základní modální analýza
 • hodnocení kvality zvuku – psychoakustika (např. dle ISO532A, B)

Poskytované výsledky
 • současné 4 až 6 kanálové měření akustického tlaku a zrychlení vibrací, rozlišení 24 bit, dynamický rozsah 115 dB, vzorkování 84 kHz
 • měření akustického tlaku s váhovými filtry A, B a C a časovými filtry A, S, I, dynamický rozsah: 16,6 až 140 dB, frekvenční rozsah 6,3 Hz až 20 kHz
 • FFT analýza, s vyhodnocením FFT RMS, Pwr, PSD, ESD, Peak, P-P, FFT spektra (počet čar až 6400, rozlišení 16 mHz), order tracking, analýza rotačních strojů
 • 1/3 (8 Hz až 16 kHz) a 1/1 (6,3 Hz až 20 kHz) oktávová analýza
 • zvukoměr vyhovuje ČSN EN 61672-1 a umožňuje hodnocení zvuku dle ČSN ISO 1996-2 a ČSN ISO 9612
 • akustická intenzita na definovaném rastru bodově dle ČSN EN 61043, ČSN EN ISO 9614-1, ČSN ISO 9614-2 (50 Hz až 10 kHz)
 • akustický výkon
 • měření zrychlení vibrací: 4 snímače, 1 až 3 směry
Reference
 • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)

Informační leták Hluk_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu TSI – CMAG 3475 s procesním monitorem aerosolu TSI PAM - 3375 a neutralizátorem elektrického náboje na bázi 85Kr

Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu (CMAG) Model 3475 TSI je moderní přístroj pro přípravu vysoce monodisperzních kapalných i pevných aerosolů v širokém rozsahu velikosti a koncentrací. Jde o modifikovaný generátor Sinclair-LaMer, jehož princip spočívá v kontrolované heterogenní kondenzaci. Páry vhodného materiálu řízeným způsobem kondenzují na malých částicích chloridu sodného, které slouží jako kondenzační jádra. Pro zajištění elektricky neutrálních částic je na výstupu z generátoru zařazen neutralizátor elektrického náboje na bázi kryptonu-85 s aktivitou 370 MBq. Pro monitorování a záznam aktuální velikosti a koncentrace částic slouží procesní monitor aerosolu Model TSI – PAM 3375....

Specifikace
 • kompaktní, přenosný generátor, který umožňuje generovat částice o aerodynamickém průměru v rozmezí 0,1 µm až 8 µm
 • nastavitelná koncentrace aerosolu až 106 částic/cm3
 • částice jsou monodisperzní, standardní geometrická odchylka < 1,10 pro částice v rozsahu 0,1 µm až 8 µm
 • příprava kapalných a pevných aerosolů např. z látek. DEHS, DOP, Carnauba Wax, Stearic Acid
 • možnost přípravy fluorescenčních a radioaktivních aerosolů (ověřeno na pracovišti)
 • dlouhodobý provoz bez přerušení, několik hodin
Typické použití
 • zkoušení filtrů
 • analýza funkčnosti detektorů kouře
 • zdroj aerosolu pro depoziční měření a pro studium dvoufázového proudění s přesně definovanou velikostí částic
 • zdroj trasovacích částic pro laserové měřicí metody používané při experimentálním výzkumu proudění
 • hodnocení a kalibrace přístrojů pro měření velikosti částic
 • studie expozice aerosolů u lidí a zvířat

Publikace
Reference
 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)

Informační leták Generator_aerosolu_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Dispergátor pevných částic TSI - SSPD 3433

TSI Model 3433 Small-Scale Powder Disperser je kompaktní a přenosné zařízení určené pro suchou disperzi pevných částic do plynného prostředí. Využívá otočný talíř s transportem částic nasáváním pro rozprašování malých (miligramových) množství suchého prášku. Venturiho trubice slouží pro vytvoření dostatečných smykových sil k deaglomeraci vstupujících aerosolových částic. Small-Scale Powder Disperser provádí kvalitní a časově stabilní disperzi částic o určitém rozsahu velikosti a koncentrace bez jejich aglomerace....

Specifikace
 • disperze pevných částic o velikosti 1 µm až 50 µm (aerodynamický průměr) bez jejich aglomerace
 • průtok Venturiho trubicí > 15 L/min
 • výstupní koncentrace částic 0,3 až 40 mg/m3
 • průtok nosného plynu v rozsahu 12 až 21 L/min
 • součástí je zařízení pro čištění, odvlhčení a regulaci tlaku vstupního stlačeného vzduchu
Typické použití
 • příprava aerosolu pro toxikologické studie zvláště ve farmaceutickém průmyslu
 • příprava vnášených/trasovacích částic pro studium proudění v plynech pomocí optických metod
 • disperze kalibrovaných částic (PSL) pro ověřování přístrojů k měření velikosti částic
 • disperze prachových částic při měření jejich velikosti
 • re-disperze částic usazených na membránových filtrech pro monitorování kvality ovzduší
 • generování pevných částic pro depoziční studie v technice prostředí

Informační leták Dispergator_pevnych_castic_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Aerodynamický spektrometr částic TSI – APS 3321 a čítač částic Lighthouse Solair 3100

Aerodynamický spektrometr částic TSI 3321 (Aerodynamic particle sizer, APS) slouží pro přesné měření aerodynamického průměru aerosolových částic. Tento kompaktní přenosný přístroj je určen pro všeobecné použití v oblasti měření velikosti aerosolů v laboratorních i provozních podmínkách. Aerodynamický průměr je měřený na bázi sofistikované „time-of-flight“ techniky. Aerodynamický průměr je velikostní charakteristika částice, která vypovídá o jejím chování při pohybu ve vzduchu. Aerodynamický spektrometr současně měří aerodynamický průměr a ekvivalentní průměr určený na základě intenzity rozptýleného světla....

Specifikace
 • real-time měření aerodynamického průměru částic v rozsahu 0,5 µm až 20 µm s vysokým rozlišením velikosti v celém rozsahu
 • současné měření intenzity rozptýleného světla na částicích v ekvivalentním rozsahu 0,4 µm až 20 µm
 • měřitelný rozsah koncentrace částic 0,001 až 10 000/cm3
 • druh částic: atmosférické pevné aerosoly a neprchavé kapalné aerosoly
 • rozlišení aerodynamického průměru 0,02 μm při velikosti 1,0 μm a 0,03 μm při velikosti 10 μm
 • maximální měřící frekvence > 200 000 částic/sec
 • vzorkovací čas programovatelný od 1 sec do 18 hod. na vzorek
 • Aerosol Instrument Manager Software pro měření a analýzu dat
 • k dispozici je i kompatibilní dilutor aerosolu TSI 3302A
 • lze kombinovat se Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometer 3936 (k dispozici na pracovišti) a Condensation Particle Counters Model 3007
Typické použití
 • zkoušení filtrů a čističek vzduchu
 • studie v oblasti inhalační toxikologie a dodávky léčiv
 • výzkum biologického aerosolu
 • atmosférické studie
 • monitorování okolního vzduchu
 • testování kvality vzduchu v místnostech
 • měření velikosti prachových částic a aerosolu pro testování

Informační leták Spektrometr_APS_3321_CZ.pdf.

Kontakt

Kontakts://www.vutbr.cz/lide/jan-jedelsky-2365" target="_blank">prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Optický mikroskop Nikon Eclipse E200 s fázovým kontrastem a kamerou Atik 320E

Nikon Eclipse E200 je robustní, vysoce kvalitní optický mikroskop vhodný pro analýzu částic a pozorování mikrostruktury vzorků. Pro zvýšení využitelnosti a funkčnosti mikroskopu je k dispozici další vybavení. Kamera Atik 320E slouží pro ČB záznam obrazu. Universal Epi-Illuminator LV-UEPI s fázovým kontrastem umožňuje pozorování v tmavém poli, světlém poli a polarizovaném světle....

Specifikace
 • kompaktní, přenosný mikroskop
 • zvětšení 40× až 1500×
 • možnost pozorování v procházejícím i odraženém světle, fázový kontrast
 • pozorování v tmavém poli, světlém poli a polarizovaném světle
 • záznam obrazu pomocí kamery s rozlišením 1620 × 1220, ČB
 • sada optických filtrů pro zlepšení kvality obrazu
Typické použití
 • analýza částic
 • analýza přítomnosti částic na vzorcích
 • vyhodnocování počtu částic a jejich velikostního spektra na filtrech, vhodné zejména pro vlákna
 • hodnocení tvaru a velikosti částic, např. vláken a nepravidelných částic
 • pozorování mikrostruktury vzorků

Publikace

Informační leták Nikon_Eclipse_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Tepelný manekýn Newton

Tepelný manekýn ve tvaru průměrné lidské postavy se používá k hodnocení tepelného komfortu osob ve vnitřním i venkovním prostředí a hodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity....

Specifikace

Tepelný manekýn ve tvaru průměrné lidské postavy s možností různých poloh končetin (pohyblivý v ramenou, loktech, kolenou a kotnících) se používá k hodnocení tepelného komfortu osob ve vnitřním a venkovním prostředí, jako jsou budovy a kabiny dopravních prostředků nebo k hodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity. Pomocí tepelného manekýna se měří tepelné ztráty konvekcí, radiací a vedením z celkem 34 vyhřívaných zón (tvář, hlava, hrudník, břicho, záda, paže, předloktí, ruka, boky, stehna, lýtka a chodidla) a na základě těchto veličin je určena tepelná ztráta celého těla. Manekýn je taktéž vybaven nastavitelným dýchacím zařízením (různý objem vdechu a výdechu ústy či nosem či kombinace obou) s filtry, které umožňují monitorovat složení vdechovaných prachových částic.

Technické parametry
 • Tvar průměrné lidské postavy
 • Měření v rozsahu okolních teplot -20 až +50 °C
 • 34 nezávisle regulovatelných zón
 • 34 nezávisle měřitelných zón - povrchová teplota, tepelný tok
 • 2x čidlo teploty vzduchu
 • 1x čidlo relativní vlhkosti
 • 1x čidlo pro měření rychlosti vzduchu
 • Dýchací mechanizmus
 • Filtrační zařízení pro monitoring vdechovaných částic

Zařízení umožňuje
 • Měření tepelného komfortu - V kabinách dopravních prostředků a vnitřních prostorách budov je nezbytné precizní řízení parametrů prostředí. Cílem měření je odhalit místa, kde by mohlo docházet k obtěžování průvanem a k tepelnému diskomfortu.
 • Hodnocení tepelně izolačních vlastností - Je nezbytné pro ověření izolačních schopností oděvů a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity. Hodnoty získané měřením lze také využít při optimalizaci a CFD modelování větracích a klimatizačních systémů v kabinách dopravních prostředků a ve vnitřních prostorách budov.

Informační leták Tepelny_Manekyn_CZ.pdf.

Kontakt

Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: fiser@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 242

Číst více


Mobilní systém pro měření prostředí v automobilu

Měřicí systém umožňuje mobilní realtime měření parametrů prostředí v kabině automobilu, měření parametrů vnějšího prostředí a současně měření polohy, nadmořské výšky, orientace a rychlosti vozu. Měřená data jsou kontinuálně zaznamenávána a po zpracování je možné vyhodnotit parametry kvality prostředí v kabině měřeného automobilu v reálných provozních podmínkách. ...

Informační leták Vyvoj_klimatizacnich_systemu_CZ.pdf.

Kontakt

Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: fiser@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 242

Číst více


Maketa kabiny malého dopravního letadla

Kabina má rozměry 1,6 x 1,4 x 7,4 m,  objem 13 m3,  připojená klimatizační jednotka umožňuje nastavování průtoku větracího vzduchu v rozsahu 100 - 500 m3/h a teploty přiváděného vzduchu 10 - 40 °C.  Měření je realizováno pomocí měřicího systému na bázi modulů ADAM 4000 a měřicích přístrojů firmy TESTO. Sběr dat zajišťuje program na bázi LabView 8.0, který je snadno modifikovatelný pro konkrétní podmínky a konkrétní měřený větrací systém. ...

Kontakt

Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: fiser@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 242

Číst více


Termovizní dron Parrot Bebop-Pro Thermal

Parrot Bebop-Pro Thermal je kvadrokoptéra určená speciálně pro méně náročné termografické inspekce a záchranné operace. Dron je vybaven dvěma kamerami: 14 Mpx RGB kamerou pro vizuální kontrolu, a termokamerou FLIR ONE s rozlišením 160×120px pro zobrazování teplotních polí. Jeho nasazení je vhodné tam, kde pro danou aplikací postačí nižší rozlišení termokamary, tj. typicky tam, kde se lze k měřeným objektům dostatečně přiblížit, nebo jsou tyto objekty dostatečně velké....

Specifikace
 • Dron je vybaven termokamerou FLIR ONE s rozlišením 160×120px. LWIR termokamera snímá intenzitu vyzařování z povrchů měřených objektů a je schopna na základě zadaných parametrů měření (emisivita a odražená teplota) stanovit povrchovou teplotu. Získané informace lze použít při záchranných operacích nebo při analýze technického stavu různých objektů.
 • Parrot Bebop-Pro Thermal je lehký (604 g), odolný, bezpečný a nenáročný na přepravu a skladování. Přední kamera disponuje rozlišením 14 Mpx a poskytuje video výstup ve kvalitě FullHD 1080p. Díky výkonnému akumulátoru je letový čas dronu až 25 minut.
 • Mobilní aplikace Freeflight Thermal umožňuje streamování a nahrávání z obou kamer na mobilní telefon nebo tablet, který je připojen k ovladači Parrot Skycontroller 2. Mobilní aplikace je dostupná na Google play a je kompatibilní s tablety a mobilními telefony s operačním systémem Android. Aplikace umožňuje pořizování fotografií a videa ve viditelném spektru, pořizování termogramů, přepínání mezi termokamerou a kamerou ve viditelném spektru a 3 barevné palety pro termografické použití: iron, duha a paleta pro zobrazení teplotního alarmu.
Parametry
 • maximální rozlišení videa 1920×1080 pixelů
 • efektivní rozlišení fotek 14 Mpx
 • zorné pole 180°
 • maximální letová rychlost 18 m/s
 • vertikální stabilizace kamery
 • globální družicový polohový systém (GNSS)
 • letový čas dronu až 25 minut
 • poradí si s postranním větrem o rychlosti až 58,47 km/h
 • přenosová vzdálenost 2 km
 • teplotní senzitivita 70 mK
 • rozsah teplot -20 °C až 400 °C
 • technologie MSX
 • vnitřní paměť 32 GB
 • maximální rychlost ve sportovním módu 65 km/h
 • technologie fly-safely
 • automatický návrat na startovací pozici

Použití
 • termografická diagnostika budov (kontrola obvodové obálky, výplní otvorů a zateplení, detekce tepelných mostů, chybně položené tepelné izolace, poruch izolací od hlodavců, nedostatečného těsnění)
 • záchrana zvěře při senosečích
 • diagnostika zatékání do plochých střech
 • záchranné operace, hledání ztracených osob či zvířat, hasičský zásah
 • lokalizace a případně i analýza zateplení produktovodů
 • termografické měření střešních či jinak špatně dostupných fotovoltaických instalací
 • elektrické zkraty, studené spoje, přetížení systémů
 • úniky kapalin a plynů z uzavřených systémů

Komentovaná videoukázka práce s termovizní kamerou FLIR ONE Pro https://youtu.be/J6NU-Jo6VPA.

Komentovaná videoukázka práce s termovizním dronem Parrot Bebop-Pro Thermal https://www.youtube.com/watch?v=EgfnKICy-6c.

Další foto ke stažení Parrot Bebop-Pro Thermal.zip.

Informační leták Bebop.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Mobilní měřicí systém National Instruments

Modulární měřicí systém umožňující měřit až 96 kanálů jak ve spojení s PC tak i autonomně v dopravních prostředcích, s vysokou odolností vůči chybám. Umožňuje řízení experimentů v reálném čase s programy v FPGA. Součástí je celý hardwarový komplet, sestávající jak z přenosného měřicího počítač s komunikačními moduly tak i z vlastního měřicího systému a samostatného systému reálného času, tak i všechno příslušenství umožňující převoz a napájení systému v terénu. Celý systém je kompatibilní se softwarem LabVIEW a Signal Express firmy National Instruments. Pomocí systému provádíme mobilní nebo autonomní měření teplot, tlaků, rychlostí proudění, solárního záření. V kombinaci s měřením hluku a vybrací. Možnost měření v jedoucích dopravnich prostředcích se sběrem dat z vnitřní sběrnice CAN....

Specifikace
 • NI 9213 a NI9214 45 termočlánků typu K, J, T se vzorkováním 50 Hz kanal
 • NI 9217 - 4 kanály odporových teploměrů 4 drát se vzorkováním 100 Hz
 • NI 9219 - Univerzalni modul RTD, TC U I ,R ,můstky 100 Hz
 • NI 9234 Modul pro měření vibrací a hluku, min. 4 kanály, 50 kHz, 24 bitů, IEPE, BNC konektory
 • NI 9205 Obsahuje dalších 45 diferenciálních univerzálních napěťových kanálů od 0,2 V do 5 (10) V – s vhodnou externí svorkovnicí s kabeláží 2 m
 • NI 9208 8 proudových kanálů 0-21 mA – 24 bitů– s vhodnou externí svorkovnicí 2 m
 • NI 9862 Komunikační modul sběrnice rychlého CAN  přenos až 1 MB/s
 • NI 9485 8 reléových DO kanálů , ±60 VDC, SSR– s vhodnou externí svorkovnicí 2 m
 • NI 9401 8 univerzálních digitálních kanálů 100 ns, TTL– s vhodnou externí svorkovnicí 2 m
 • NI 9263 Čtyři DA výstupní kanály napěťové16-bit, ±10 V, 100 kS/s
 • NI 9870 Čtyři RS232 s příslušnou kabeláží s konektory Cannon 9-pin
 • NI 9871 Čtyři RS485/422 Serial Interface Module for CompactRIO s příslušnou kabeláží s konektory Cannon 9-pin,
 • 4 kanály +/-5 až 24 V dif/single edge– s vhodnou externí svorkovnicí o délce 2 m
Měřící čidla
 • 2 kusy pyranometrů se Sensitivity 7 to 14 µV/W/m², časem odezvy okolo 5 s, maximální záření do 4000 W/m², Kipp&Zonen
 • 4 kusy teplotních čidel Pt100 s rozsahem do 120 °C s přesností třídy A, musí být kompatibilní s některým zvýše uvedených modulů (3/4 vodičové zapojení) plášťové max. 2 mm průměr
 • 2 kusy mikrofonů pro měření hluku 1/2" mikrofonn sada prepolarizovaného mikrofonu 46AE firmy GRAS Frekvenční odezva v rozsahu 3,15 Hz-20 kHz: ± 2.0 dB a v rozsahu 5 Hz - 10 kHz: ± 1.0 dB. Vybaveny krytem větru AM-0096.
 • 3 kusy jednoosých snímačů vibrací s vysokou přesností s citlivostí 10 mV/g  firmy PCB T352C03 general purpose, ceramic shear ICP s příslušnou kabeláží.
 • 1 kus miniaturního tříosého snímače vibrací s citlivostí 10 mV/g  500 g  T356A31 Triaxial ICP

Kontakt

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ústav automobilního inženýrství, FSI VUT v Brně
e-mail: stetina@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 269

Číst více


Termovizní kamera VarioCAM

Termovizní kamera je velice efektivní zařízení pro bezdotykové měření teplotních polí v různých odvětvích vědních oborů. Tento způsob měření poskytuje názorné obrazové záznamy, umožňující získat kvalitativní i kvantitativní informace pro hlubší poznání tepelných stavů a termodynamických dějů u zkoumaných zařízení. Uplatnění nalézá zejména ve stavebnictví, při termodiagnostice strojů a zařízení, v měření elektrických rozvaděčů, v bezpečnostních aplikacích, jako součást automatizace výrobních procesů, v protipožárních systémech, a samozřejmě ve vědě a výzkumu. Termovizní kamera VarioCAM umožňuje jak mobilní využití při práci v terénu, tak stálou instalaci v laboratoři či v provozu....

Specifikace
 • Chlazení detektoru - CCD nechlazený
 • Spektrální citlivost je 8–13 µm
 • Rozsah teplot -40 až 1200 °C (2000 °C)
 • Rozlišení, nejistota 0,1 K, ± 2 K, ± 2 %
 • Obrazové body a frekvence 320 x 240 bodů, 50 obr./s
 • Výstupy digitální - CF karta, FireWire, RS 232
 • Výstupy analogové - PAL, S-Vide
 • Standardní objektiv (32° H x 25° V)
 • Širokoúhlý objektiv (64° H x 50° V) + 2 předsádky (0,17x nebo 0,5x)

Použití
 • v technice prostředí a ve stavebnictví jsou nejčastěji používány termovizní kamery pro detekci tepelných mostů
 • nástroj kontroly v oblasti vytápění a chlazení, za účelem detekce přehřátých spojů, pro sledování distribuce médií v rozvodech systémech, nebo pro kontrolu technických zařízení
 • v automobilovém průmyslu, např. na sledování a vyhodnocování přehřívání brzdového systému
 • v chemickém průmyslu se termografie využívá při kontrole stavů výrobních zařízení a při sledování chemických a biochemických procesů
 • v zemědělství, kde se využívá při optimalizaci chovných a pěstitelských podmínek, např. kontrole stavu zralosti obilných lánů anebo následné kontrole stavu uskladněného obilí v sýpkách
 • ve zdravotnictví, již malá diference teploty v lidském organismu (například 0,5 K) může indikovat onemocnění nebo jiné závažné poruchy organismu. Nejčastěji je pak využívána v onkologii při patologickém procesu, v revmatologii při odhalování onemocnění vaziva a šlach, v oblasti neurologie a snímání gynekologických nádorů

Teoretické základy termovizních systémů https://eu.fme.vutbr.cz/file/vomm/0700.htm.

Informační leták VarioCAM.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Vysokorychlostní záznamová kamera Photron FASTCAM SA-Z

Kamera Photron FASTCAM SA-Z je kompaktní, přenosná autonomní černobílá kamera, která je vhodná pro snímání velmi rychlých a krátkých periodických, přechodových i stochastických dějů. K dispozici je celý systém včetně digitalizéru obrazu a dalšího příslušenství pro záznam videa a jeho následné zpracování a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzkumu, návrhu zařízení a testování součástí a materiálů....

Specifikace
 • Záznam obrazu s maximálním rozlišením 1024 × 1024 px při snímkovací frekvenci do 20 000 fps
 • Maximální snímkovací frekvence 2 100 000 fps (při snížení rozlišení na 128 × 8 px)
 • Záznam dat pomocí jednoho, případně dvou gigabitových ethernetových kabelů nebo pomocí záznamu přímo na SD karty
 • spouštění záznamu pomocí ručního spínače nebo externí elektronický trigger TTL 5 V
 • sofistikované možnosti synchronizace a časování, rozlišení 100 ns
 • možnost zápisu analogového signálu spolu s videem
 • IDT LED svítidlo o výkonu 130 W pro dodatečné osvětlení scény
 • sada objektivů a filtrů pro lepší zachycení scény

Použití
 • získávání prvotních informací o charakteru proudění v dynamice tekutin a aerodynamice, např. před aplikací optických měřících metod
 • vhodná i jako hlavní experimentální metoda při studiu proudových polí v tekutinách
 • vizualizace proudění vzduchu při výzkumu vytápění, větrání a klimatizace v místnostech
 • sledování výtoku vzduchu/plynů z vyústek a potrubí, výtoky z trysek, dvoufázový tok
 • posuzování vnitřního klimatu dopravních prostředků
 • studium obtékání těles, směšování proudů plynu, biomechaniky a biologických dějů
 • crash testy, tracking (sledování) rychle se pohybujících objektů, zkoušení zbraní, testu střeliv a výbušnin
 • vyhodnocení trajektorií strojních mechanizmů, robotických linek, studium vysokorychlostních obráběcích procesů a podobně
 • zkoumání spalovacích procesů

Vysokorychlostní záznam výtoku dvoufázové směsi z šumivé trysky https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mTgjJNiXcmw&feature=emb_logo.

Vysokorychlostní video zachycující výtok plynu z trysky tlakové nádoby pomocí metody Schlieren https://www.youtube.com/watch?v=hT9BUyiehGU&feature=emb_logo.

Spreje generované třemi různými tlakovými tryskami pro rozprašování kerosinu v proudových leteckých motorech. https://www.youtube.com/watch?v=v6j4Vtrv9-A&feature=emb_logo.

Publikace

Informační leták Photron_CZ_web.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více


Aerodynamický tunel

Aerodynamický tunel je navržen pro zkoušení dvoufázových disperzních systémů za přítomnosti proudění do 40 m/s s pomocí optických metod. Vhodný je pro zkoumání aerosolů a sprejů v příčném a podélném uspořádání, impaktu kapek na povrchy, nanášení vrstev, abraze částicemi aj. Využití tunelu je ve všech fázích řešení produktů: výzkumu, návrhu, vývoje, ale i provozu.

Toto zařízení je chráněno PCT přihláškou, s podporou projektu “ Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392 financovaného z OP VVV, Prioritní osy 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum....

Specifikace
 • Kompaktní, segmentované řešení s otevřeným okruhem, nízkou hmotností a zástavbovou délkou
 • Patentovaná konstrukce tunelu
 • Rychlost proudění 0÷40 m/s; přesné nastavení frekvenčním měničem
 • Intenzita turbulence pod 0,5 %; modulátor pro řízení intenzity turbulence
 • Provoz s různými kapalinami, palivy a jinými hořlavinami
 • Odlučování použitého aerosolu před odtahem, likvidace či recyklace
 • Testovací sekce 200×200×400 mm s výborným optickým přístupem
 • Elektronický metering a regulace
 • Přesné polohování ve třech osách
 • Možno provádět PDA/LDA, PIV, CTA měření a vizualizaci vysokorychlostní kamerou
 • Aplikace trasovacích částic různých vlastností

Použití
 • Výzkum interakce aerosolů a sprejů s okolním prostředím (v leteckém i automobilním průmyslu, strojírenství, energetice, medicíně, ekologii)
 • Průmyslové aplikace rozstřikovacích trysek v souproudém a příčném uspořádání (v motorech, spal. turbínách nebo ostřikovačích skel, trysky v dronech a jiných strojích pro postřik v zemědělství a požární technice, medicinské inhalátory)
 • Výzkum aerodynamiky profilů
 • Procesy (míšení fází, transport látek, čištění plynů, chlazení a vlhčení)

Informační leták aerodynamicky_tunel_CZ.pdf.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266

Číst více