Závěrečné práce

Témata bakalářský prací vypsaná na Energetickém ústavu

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2023 / 2024 jsou vypsána a průběžně doplňována. Témata jsou rozdělena podle jednotlivých pracovišť Energetického ústavu:

A témata bakalářských prací vypsaných na Odboru fluidního inženýrství VK budou zveřejněna v IS Studis od 25. 09. 2023.

Pokud Vás nějaké téma zaujalo, neváhejte kontaktovat jednotlivé vedoucí.

Inspirovat se můžete také tématy již obhájených prací.


Úprava závěrečných prací podléhá právním a etickým aspektům.
Aktuální nařízení, doporučení a směrnice naleznete na stránkách Fakulty strojního inženýrství.
 

Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací je popsáno ve Směrnici č. 72/2017, dále ve Směrnici děkana č. 1/2018 a ve Směrnici děkana č. 5/2016. 

 • VŠKP student odevzdává ve dvou výtiscích (originál + kopie, oba s platností originálu)
 • Listinná verze závěrečných prací na FSI musí být publikací formátu A4 v kompaktní, jednoduše nerozebíratelné formě, opatřené polotuhými či tuhými deskami. Kroužková vazba není povolena. (Rozsáhlé přílohy je možno vložit do oddělených ("vázacích") desek stejného provedení.)
 • Závazné vzory desek a titulního listu VŠKP, případně další pomůcky pro vypracování VŠKP (šablony) jsou přístupné prostřednictvím systému Studis.

Náležitosti a uspořádání textové části práce je určeno v tomto pořadí:

 1. Titulní list,
 2. zadání VŠKP,
 3. abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce,
 4. bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690,
 5. prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora,
 6. poděkování (nepovinné),
 7. obsah,
 8. úvod,
 9. vlastní text práce,
 10. závěr,
 11. seznam použitých zdrojů,
 12. seznam použitých zkratek a symbolů,
 13. seznam příloh,
 14. přílohy.
 • Text VŠKP se edituje včetně vztahů počítačem a tiskne se na bílém papíře obvyklé gramáže (80 až 100 g/m2)
 • Použije se jednoduché řádkování, písmo 12 pt (kromě nadpisů) typ Arial nebo Times New Roman a oboustranný tisk, pokud není zvláštní důvod pro tisk jednostranný.
 • Rozměry tiskové oblasti na stránce jsou 16 cm x 25 cm.
 • Obrázky tvoří součást tištěného textu, ve kterém jsou na obrázky odkazy; rozsáhlá obrazová dokumentace (rysy, rozsáhlá fotodokumentace) je umístěna v příloze.
 • Rozsah vlastní textové části práce (úvodu, vlastního textu práce a závěru) je nejméně: 15 stran pro bakalářské práce, 40 stran pro diplomové práce.
 • Práce se odevzdává na garantujícím ústavu, nejlépe vedoucímu práce, případně sekretariátu odboru.
 • Závěrečná práce se odevzdává v listinné formě podepsané autorem.
 • V listinné formě se odevzdávají dva výtisky práce (originál + kopie).
 • Elektronická verze práce se odevzdává v systému STUDIS ve formátu PDF; přílohy mohou být v jiném formátu standardně užívaném pro daný typ přílohy (DWG, JPG, TIFF,…).
 • Listinná a elektronická verze VŠKP jsou identické, nebrání-li tomu technické překážky.
 • V úvodu práce student prohlašuje její samostatné vypracování, tedy není možné užívat části textů jiných autorů, případně jiné výstupy podléhající autorským právům. Porušení tohoto bodu bude posuzováno jako plagiátorství znemožňující obhajobu závěrečné práce!
 • Termín odevzdání obou verzí prací je shodný a určený časovým plánem daného akademického roku.

Doplňující pokyny

 • Všechny stránky závěrečné práce mají jednotný formát.
 • Citace literatury podle ČSN ISO 690
 • Snažte se dodržovat základní typografická pravidla.
 • Záhlaví obsahuje informace: jméno a příjmení autora, označení odboru, ústavu, fakulty, školy, název práce.
 • Zápatí obsahuje číslo stránky.
 • Záhlaví a zápatí jsou odděleny od textového pole tenkou čarou.
 • Zvažte využití víceúrovňového číslování nadpisů a definice stylů. Je vhodné používat maximálně tři až čtyři vnořené úrovně.
 • Pro nadpisy je vhodné volit bezpatková písma -  Arial, Verdana, ...
 • Pro vlastní text se doporučuje použít písma patková - Times New Roman.
 • Odstavce textu zarovnávat do bloku… (nejlépe pomocí nastavení ve stylu, případně přímo klávesovou zkratkou CTRL+J)
 • Obrázky a tabulky vhodně začleňte do textu co nejblíže místa, kde je o nich pojednáno.
 • Obrázky, tabulky a vzorce číslujte.
 • Odkazy na použitou literaturu číslovat [X]
 • Dle možností minimalizujte počet příloh a snažte se většinu grafických podkladů zahrnout do vlastního textu práce.

Prezentace ze semináře k závěrečným pracem ze dne 02. 11. 2021

Doporučená šablona (MS Word) závěrečné práce pro studenty obhajující VŠKP na Odboru energetického inženýrství ke stažení pod odkazem (verze z 01. 11. 2019).

Doporučená šablona (LaTeX) závěrečné práce pro studenty obhajující VŠKP na Odboru energetického inženýrství ke stažení pod odkazem (*.zip, verze z 22. 11. 2021).