Podpora výuky

Energetický ústav zajišťuje prostřednictvím jednotlivých odborů výuku studentů ve tříletých bakalářských programech a dvouletých navazujících magisterských programech s možnosti následného doktorského studia.

Podpora výuky je určena zejména pro studenty Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Hlavní náplň podpory výuky je po přihlášení na E-learning VUT v Brně. V této sekci jsou podpory pro vybrané předměty bakalářského a magisterského studijního programu, které zajišťuje Energetický ústav.  


CAD

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů. Zejména je kladen důraz na projektování v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění.


Energetické simulace

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi využití simulačních programů, které by mohli uplatnit v projekční praxi.


Experimentální metody I, II

Předmět experimentální metody je zaměřen na měření fyzikálních veličin v technice prostředí, v hydraulických strojích a v energetických zařízeních. Předmět zahrnuje i měření a sběr dat s využitím počítačů a zpracování měření včetně rozboru chyb a nejistot.


Hydromechanika

Hydromechanika má seznámit studenty se základními zákony a teoriemi mechaniky kapalin a plynů (tekutin) tak, aby byli schopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování. Získané znalosti jsou předpokladem pro pochopení teoretických základů moderních technických disciplin.


Klimatizace a tepelná čerpadla

Klimatizace a tepelná čerpadla je prakticky orientovaný seminář, který nabízí seznámení se základy konstrukce klimatizačních (chladicích) zařízení a tepelných čerpadel.


Počítačové modelování I, II

Cílem kurzu Počítačové modelování I a II je seznámit posluchače s metodou CFD (Computational Fluid Dynamics) a jejím použitím pro počítačové simulace systémů zahrnující proudění tekutin, přenos tepla a další fyzikální mechanismy.


Přenos tepla a látky

Studenti se naučí definovat úlohy, jejich okrajové a počáteční podmínky a korektní termofyzikální parametry. Dokáží řešit konkrétní problémy, např. chlazení palivových článků, žebrovaných trubek či válců spalovacích motorů, promrzání země, chlazení lopatek turbin, chlazení a ohřev tekutin v různých systémech, spočíst např. množství kondenzátu na trubkách, ohřev zářením jak v obytných místnostech tak ve spalovacích komorách a mnoho dalších problémů.


Seminář aplikované termomechaniky

Předmět je primárně určen pro ty, kteří mají nebo měli zapsaný předmět Termomechanika, chtějí získat praktický pohled na problematiku, chtějí být dobře připravení ke zkoušce, plánují vypracovávat bakalářskou práci zejména v tomto oboru, nebo plánují studovat magisterské studium zejména oboru Technika prostředí a Energetické inženýrství na Energetickém ústavu.


Technika prostředí

Úkolem kurzu je seznámit studenty s teoretickým základem techniky využívané k vytváření optimálního stavu vnitřního prostředí budov, s návrhem a provozem zařízení pro úpravu tepelného stavu prostředí, vlhkosti i čistoty vzduchu a se základy technické akustiky. Cílem je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky při řešení základních úloh z větrání, klimatizace a vytápění.


Teorie hydraulických strojů

Předmět teorie hydraulických strojů je zaměřen na hlubší pochopení souvislostí při popisu proudění kapalin.


Termomechanika

Termomechanika se zabývá získáváním, přeměnami a transportem energie a zejména pak účinností využití energie. S termomechanikou se lze setkat v různých praktických aplikacích, v různých vědních oborech i v každodenním životě. Termomechanika je základní vědní obor, který zahrnuje termodynamiku a přenos tepla.


Větrání a klimatizace

Úkolem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí a projekcí prvků a systémů pro zajišťování tepelného komfortu a čistoty ovzduší v obytných i průmyslových objektech. Jedná se o větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti.


Vytápění

Předmětem výuky je především vytápění ústřední včetně zdroje a sítě rozvodu tepla. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě zdroj - rozvody topného média - případná akumulace tepla - otopné plochy - regulace a měření spotřeby tepla.


Inteligentní budovy

Předmět se zaměřuje na problematiku měření, automatizace a regulace v budovách, větrání a klimatizace. Pozornost je věnována jednotlivým částem regulačního obvodu. Studenti jsou seznámeni se snímači a měřicí technikou, regulátory a akčními členy používanými pro regulaci teploty, vlhkosti, vytápění, větrání a klimatizace budov. Předmět je zaměřen na techniku od jednoduchých regulátorů po moderní systémy integrované automatizace budov.