Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Vysokém učení technickém v Brně

Aktuální znění je dostupné na stránkách VUT v Brně a níže je verze ze dne 2. 1. 2022.

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, datová schránka yb9j9by, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.

Informace o účelech zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů na VUT vyplývají zejména ze zákonem o vysokých školách stanoveného rozsahu činnosti veřejné vysoké školy. Jedná se o uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“), s tím související administrativy a provozu, doplňkové činnosti a informační a propagační činnosti.

Typické kategorie osob (subjektů údajů), jejichž osobní údaje se na VUT zpracovávají

Uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, externí spolupracovníci, zákazníci, dodavatelé apod.

Typické kategorie zpracovávaných osobních údajů

VUT zpracovává např. identifikační osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o studiu, kvalifikační údaje, údaje o zaměstnání, údaje související s tvůrčí činností, ekonomické údaje, provozní a lokační údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o zdravotním stavu a členství v odborech).

Právní důvody zpracování osobních údajů

Nejčastějšími právními důvody pro zpracování osobních údajů na VUT jsou plnění úkolů veřejné vysoké školy ve veřejném zájmu, plnění právní povinnosti a plnění smlouvy. Dalšími právními důvody pro zpracování osobních údajů mohou být souhlas subjektu údajů a oprávněný zájem VUT.

Předávání osobních údajů

V některých případech, na základě zákona nebo na základě smlouvy či souhlasu subjektu údajů, může VUT předat či předávat osobní údaje zpracovateli, příjemci či třetí straně.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje se na VUT zpracovávají v listinné formě a v elektronických informačních systémech pouze po nezbytně nutnou dobu vztahující se k danému účelu. Tato doba je stanovena zákonem nebo platným spisovým a skartačním řádem VUT. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje archivovány nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů a jejich uplatnění

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům, jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.