Palivová laboratoř

Palivová laboratoř je zaměřena stanovení základních palivových vlastností tuhých a kapalných paliv, na výzkum paliva jako vstupní suroviny do procesu spalování a zplyňování. Zabýváme se stanovením parametrů paliv pomocí metod normovaných dle ČSN, které nám umožňují realizovat měření srovnatelná s profesionálními a akreditovanými laboratořemi.

V rámci analýzy paliva jsme schopni komplexně otestovat dodaný materiál  a v kooperaci se zkušebnou a laboratoří experimentálního spalování zmapovat chování materiálu při spalovacím procesu a zanalyzovat odcházející polutanty. Testujeme širokou škálu materiálů, jako např. dřevo, agropaliva, alternativní paliva, odpady.

V rámci vývoje a výzkumu se zabýváme testováním nových alternativních paliv v původním stavu, tak ve formě pelet a briket.

Co nabízíme

Nabízíme jak jednorázové testy dodaných materiálů, tak i dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje vlastností a využití paliv. Konkrétně se jedná o následující analýzy:

 • Stanovení obsahu sušiny vzorku (rychlá metoda pomocí sušících vah, normovaná metoda v sušárně)
 • Stanovení obsahu popela
 • Stanovení obsahu prchavé hořlaviny v palivu
 • Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou a výpočet výhřevnosti
 • Stanovení obsahu prvků C, H, N, O, S v surovém materiálu prvkovým analyzátorem Vario Macro cube
 • Stanovení charakteristických teplot popela (teplotu smršťování, deformace, polokulovitého tvaru a teplotu tečení)
 • Stanovení obsahu Cl a F spektrofotometrickou metodou v surovém palivu
 • Stanovení teploty vznícení kapaliny metodou dle Pensky – Martense
 • Stanovení teploty vznícení kapaliny metodou dle Clevelanda
 • Stanovení teploty vznícení pevných látek
 • Stanovení teploty vzplanutí usazeného prachu
 • Stanovení zápalné teploty rozvířeného prachu
 • Stanovení viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
 • Stanovení velikosti částic sítovým analyzátorem
 • Lisování pelet pro testování v laboratoři (lis BRIO BSL-2)
 • Homogenizace paliva pomocí rotorového rychlomlýnku (Pulverisette 14 classic)
 • Stanovení distribuce velikosti částic jemné frakce přístrojem ANALYSETTE 22 MicroTec plus po dispergaci ve vodném prostředí

Přístrojové vybavení

 • Halogenové sušící váhy Kern MLS
 • Laboratorní sušárna Venticell 111 komfort
 • Muflová žíhací pec LAC L 12/15
 • Prvkový analyzátor Vario Macro cube
 • Elektrická pozorovací pec Clasic 0116 E
 • Dvoupaprskový UV - VIS spektrofotometr Metash UV-9000
 • Uzavřená nádoba dle Pensky – Martense
 • Otevřená nádoba dle Clevelanda
 • Kruhová pec s odporovým ohřevem pro stanovení teploty vznícení pevných látek
 • Nahřívaná plotna s odporovým drátem pro stanovení teploty vzplanutí prachu
 • Zařízení pro stanovení zápalné teploty rozvířeného prachu
 • Digitální rotační viskozimetr VISCO STAR plus R
 • Vibrační sítový třídič Fritsch Analysette 3 Pro
 • Tabletovací hydraulický laboratorní lis Brio BSL-2
 • Rotorový rychlomlýnek Fritsch Pulverisette 14 classic
 • Laserový analyzátor distribuce částic Fritsch ANALYSETTE 22 MicroTec plus
 • Oxymetr XS Instruments OXY70
 • Kalorimetr IKA C200
 • Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106
 • Analytické váhy Ohaus Explorer Pro Analytical
 • Analytické váhy Ohaus Pioneer Semi - Micro 225 D
 • Plynový chromatograf DANI Master GC-FID
 • Plynový chromatograf Agilent 8860

Podrobnější informace o uvedených přístrojích naleznete v přehledu přístrojového vybavení.

Vybrané realizované projekty

 • Projekt OPVVV - Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
 • TH02030120, Termické zpracování zbytků po suché fermentaci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 29.02.2020
 • TH02030260 - Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
 • TH02020025 - Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
 • Grantová agentura České republiky 10/04/1278: Energetické parametry biomasy
 • 2018 - Inovační voucher - „Vývoj a testování zplynovacího kotle“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.
 • 2017 - Inovační voucher - „Optimalizace spalovací komory kotle s automatickým podávání paliva“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.
 • 2017 - Inovační voucher - „Optimalizace spalovací komory kotle EKONOMIC s automatickým podávání paliva (dřevních pelet)“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

Vybrané publikace a výsledky

 • BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. AIP Conference Proceedings, 2019, č. 2118, s. 1-4. ISSN: 1551-7616.
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. s. 610-615. ISSN: 2282-5819
 • MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. s. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1
 • ŠPILÁČEK, M.; ŠTELCL, O.; LISÝ, M. Matematický model spalování agropelet. In Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 65-72. ISBN: 978-80-214-5702-7.
 • MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; LISÁ, H.; ŠVESTKOVÁ, T.; ČÁSLAVSKÝ, J. THE ANALYSIS OF TAR FORMED DURING GASIFICATION OF BIOMASS. Abstract Book. první. Italy: Chromaleont S.r.L., 2018. s. 437-437. ISBN: 978-88-941816-1-6.
 • JECHA, D.; LISÝ, M. Ekologické aspekty spalování agropelet v domovních kotlí. 2018.

Vybrané diplomové a bakalářské práce

Při realizaci výzkumných a vývojových aktivit se snažíme spolupracovat se studenty bakalářských a magisterského studia, kdy výsledkem spolupráce jsou kvalitní bakalářské a diplomové práce. Při jejich realizaci mají možnost studenti využívat zázemí a vybavení laboratoře, zapojit do realizace řešených projektů, navázat kontakt s průmyslovými partnery a získat celou řadu praktických poznatků o měření a vývoji spalovacích technologií:

 • TRETERA, Michal. Vlastnosti paliv: Stanovení vlhkosti tuhých paliv.  Brno, 2019.51 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Ing. Hana Lisá, Ph.D.
 • JAHN, Jiří. Porovnání metod určování výhřevnosti a spalného tepla, Brno,2019, Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • DRGA, Pavel. Charakteristické teploty popelovin. Brno, 2019  Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D..
 • VESELÝ, František. Pelety s přídavkem papíru a jejich spalování, Brno, 2019.  Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • KUREČKOVÁ, A.: Optimalizace peletového kotle pro spalování agropelet. Brno, 2019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • NEJERÁL, M.: Agropelety jako palivo. Brno, 2019, 56 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • SOMORA, J. Analýza spalování směsných pelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta strojního inženýrství, 2018. 44 s. Vedúci bakalárskej práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • ZAHNAŠ, L. Energetické využití agropelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 40 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • HANUS, V. Tavení popele z biomasy,Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. Diplomová práce, 49 stran. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Kontakt

Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: lisy@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 582

Ing. Hana Lisá, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: lisa@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 144 936