Odbor energetického inženýrství

Studium energetiky na Vysokém učení technickém v Brně má dlouholetou tradici. Dokladem je trvalá a úzká provázanost školy s významnými podniky energetického strojírenství nejen v brněnské oblasti, ale v celé ČR. Odborníci z těchto podniků byli a jsou zároveň i významnými pedagogy Odboru energetického inženýrství FSI VUT v Brně. Energetika, i když je obtížný a teoreticky náročný studijní směr, je atraktivním oborem pro technicky nadané studenty.

Proč studovat energetiku?
 • trvale udržitelný rozvoj společnosti vyžaduje šetrné využívání energetických zdrojů při zajišťování zvyšující se potřeby elektrické energie a tepla
 • posluchači oboru ve všech formách studia získají teoretické znalosti i praktické návyky umožňující jim vysokou flexibilitu při hledání zaměstnání v široké škále strojírenských oborů
 • trvalý rozvoj energetiky vyžaduje stále nové odborníky, což dává našim absolventům výhodnou pozici při získávání zaměstnání
 • absolventi mají možnost dalšího odborného růstu ve studiu doktorského programu
 • a různých forem celoživotního vzdělávání
Co je obsahem studia?

Přednášky a cvičení poskytnou našim studentům široký přehled o tepelné technice a energetice. Dozví se zde o stavbě a provozu jak klasických tepelně energetických zdrojů, tj. kotlů, tepelných turbín a dalších tepelných spotřebičů, tak i jaderných zdrojů.

Co nabízíme?
 • studijní pobyty a exkurze v ČR i v zahraničí
 • navázání spolupráce s průmyslem
 • perspektivu dobrého uplatnění
 • počítačovou učebnu a široké softwarové zázemí
 • moderně zařízené laboratoře odboru
Možnosti a formy studia:

Odbor energetického inženýrství zajišťuje vzdělání v oblasti tepelné energetiky v těchto formách:

Bakalářský studijní program - Energetika (B-ENE-P) – absolventi získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky v energetickém oboru. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérů popřípadě techniků v energetice, chemickém a potravinářském průmyslu a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou různých technických procesů. Více o programu a jeho struktuře je uvedeno v sekci Studuj na EÚ.

Magisterský studijní program Energetické a termofluidní inženýrství - specializace Energetické inženýrství – tato specializace zahrnuje celou šíři tepelné techniky a energetiky, tj. technologie transformace užitné energie s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí výuky je zejména klasická a jaderná energetika tj. stavba a provoz kotlů, tepelných turbín a komponent tepelných a jaderných elektráren, projektování v energetice, teplárenství, malé energetické zdroje, simulační výpočty v energetice, seznámení s obnovitelnými a druhotnými zdroji energie – solární a větrná energie, využívání biomasy a odpadů, tepelná čerpadla. Značná pozornost je věnována environmentálním technologiím v energetice a vlivu energetických zařízení na životní prostředí. Více o programu a jeho struktuře je uvedeno v sekci Studuj na EÚ.

Doktorský studijní program Energetické inženýrství - Studium vědeckých disciplin zaměřených na stavbu a provoz tepelně energetických a jaderných zařízení. Jedná se o aplikované vědecké discipliny, jejichž základem je termomechanika, přenos hmoty a tepla, hydromechanika a jaderná fyzika. Témata doktorských prací jsou zaměřena na kotle, parní a spalovací turbíny, komponenty jaderných elektráren, výměníky tepla, obnovitelné zdroje, energetické využití biomasy a odpadů a tepelné oběhy energetických centrál. Všechna konkrétní témata vycházejí z potřeb průmyslové praxe a jsou využitelná zejména v resortech energetiky a energetického strojírenství. Více o programu a jeho struktuře je uvedeno v sekci Studuj na EÚ.

Vědecko výzkumná činnost odboru:

Pracoviště se zabývá vědecko-výzkumnou činností v celé řadě oblastí, ve kterých nabízí také spolupráci a služby pro zájemce z průmyslové i veřejné sféry, a disponuje rozsáhlou experimentální základnou v laboratořích Energetického ústavu.

 • zplyňování biomasy a odpadů
 • spalování biomasy a odpadů
 • tepelné výměníky a kondenzátory
 • numerické modelování a simulace
 • výzkum vlastností biopaliv
 • terciární okruhy jaderných elektráren
 • výzkum absorpčních oběhů
 • více v záložce Vědecko výzkumná a experimentální činnost