Magisterský studijní program Energetické a termofluidní inženýrství

Zaměření studia na Energetickém ústavu

Cílem vzdělávací činnosti na Energetickém ústavu je výchova odborníků v oboru nejaderné a jaderné energetiky, tepelných a fluidních strojů, efektivního hospodaření s energií a žádoucí úpravy stavu prostředí. Významnou dovedností absolventů studijního programu je využívání pokročilých inženýrských výpočtových nástrojů pro návrh a optimalizaci komponent energetických zařízení i hodnocení energetických systémů jako celku. Absolventi programu získají hluboké znalosti mimo jiné z oblasti zdrojů a přeměn energií, vlivu přeměn energií na životní prostředí, přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření a automatizace. Absolventi programu dále získají znalosti o principech, konstrukci, projektování a vývoji širokého spektra energetických strojů a měření jejich technických parametrů. Absolventi si prohloubí vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají. Cílem magisterského studia je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba se zapojit do řešení úkolů výzkumných, vývojových, provozních a projekčních v rámci podniků energetického strojírenství, provozovatelů energetických centrál, energetických systémů včetně úpravy stavu prostředí. Podrobnější charakteristika studijního programu Energetického a termofuidního inženýrství je pod odkazem.

Tři specializace

Studium na Energetickém ústavu je charakteristické společným 1. ročníkem pro všechny studenty magisterského studia. V tomto ročníku je umožněno volné přecházení studentů mezi formujícím se odbornými zaměřením. V druhém ročníku magisterského studia dochází k odborné specializaci absolventů v rámci tří vyučovaných specializací.

Energetické inženýrství

absolventi specializace získají hlubší znalosti a osvojí si výpočtové postupy a poznatky potřebné při konstrukci parních turbín, spalovacích turbín a spalovacích zařízení. Absolventi dále získají znalosti o projekci klasických elektráren, jaderných elektráren, teplárenských centrál a obnovitelných zdrojů energie. Získané znalosti absolventům umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení, řídit provozy energetických celků, být poskytovateli služeb v energetice. Získané vědomosti umožní absolventům profesionálně reagovat na vývoj oboru a změny, které v oboru výroby tepla a elektrické energie probíhají. Detail specializace společně se strukturou předmětu pro aktuální akademický rok je pod odkazem.

Technika prostředí

absolventi specializace získají hlubší znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. K základním znalostem absolventům této specializace patří zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v technice prostředí. Absolventi programu získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Detail specializace společně se strukturou předmětu pro aktuální akademický rok je pod odkazem.

Fluidní inženýrství

v rámci studia specializace získají studenti hlubší teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Dále absolventi získají znalosti z oboru dopravy kapalin, čistíren odpadních vod, úpravy vody, vysokotlaké hydrauliky a tribologie. Praktické dovednosti absolventi získají s měřením parametrů potrubních tras a tekutinových strojů. Významným rysem specializace je získání dovedností využívání komerčních programů určených pro výpočet proudění tekutin a umožňující inženýrské návrhy technicky vyspělých řešení hydraulických zařízení a strojů. Detail specializace společně se strukturou předmětu pro aktuální akademický rok je pod odkazem.

Odborné dovednosti absolventa

  • Absolvent je schopen analyzovat a projektovat energetické stroje, potrubní trasy a komponenty energetických centrál a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry,
  • je seznámen jak s teoretickými poznatky stavby uvedených strojů, tak i problematikou jejich technického návrhu a dimenzováním, dále s metodami jejich účelného, hospodárného a ekologického využití. Přitom si prohloubí znalosti z teorie pružnosti a pevnosti konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí,
  • při řešení inženýrských problémů využívá metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, numerické modelování a metody zpracování experimentálních dat,
  • je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod,
  • je schopen řešit technické problémy, zdokonalovat stávající a navrhovat nová řešení, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky,
  • kromě teoretických a odborných znalostí absolvent disponuje soft-skills dovednostmi, je vybaven alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku na pokročilé úrovni, je schopn pracovat se specializovanými programy pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro řízení a vyhodnocování experimentů.

Tvůrčí činnost

Vzdělávání v oblasti energetiky je propojeno s tvůrčí činností VUT. Energetický ústav je zapojeno do řešení významných výzkumných projektů na národní a mezinárodní úrovni. Do řešení projektů jsou systematicky zapojováni také studenti, zejména v rámci jejich projektů a kvalifikačních prací.

Počet přijímaných uchazečů

Magisterské studium na Energetickém ústavu pokrývá aktuální vzdělávací aktivity tří odborů (Odbor energetického inženýrství, Odbor termomechaniky a techniky prostředí, Odbor fluidního inženýrství). Počet studentů nastupujících do magisterského studia na Energetickém ústavu se dlouhodobě drží v intervalu 80 – 100 studentů. Cílem je udržet stabilní počet přijímaných studentů i v dalších letech. Pro tento počet je uzpůsobeno materiální i personální zajištění na Energetickém ústavu.

Zakončení studia státní zkouškou

Magisterské studium je zakončeno státní zkouškou a získáním titulu „Ing.“.

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí: obhajoba diplomové práce a obecná rozprava.

Při obhajobě diplomové práce se hodnotí kvalita předložené práce, její prezentace a schopnost odpovídat na dotazy položené k tématu práce. Obecná rozprava je věnována ověření úrovně znalostí nabytých při studiu programu, důraz je kladen zejména na předměty profilujícího základu.

Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě, nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Předpokládané uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi mají možnost uplatnění v praxi, zejména v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví, řízení provozu a v investiční výstavbě energetiky, ve výzkumných ústavech, institucích a útvarech státní správy, zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie, u firem podnikajících v energetice včetně možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby). Častým zaměstnáním absolventů je konstrukce a projekce jakýchkoliv točivých strojů, provozní technici v čistírnách odpadních vod a všech druzích elektráren a vodáren. Absolventi najdou uplatnění při konstrukci a vývoji pneumatických a hydraulických prvků i v medicínském inženýrství. Široké znalosti z oboru proudění tekutin umožňují dále nalézt uplatnění v automobilním průmyslu a dopravní technice.

Navazující doktorské studium

Absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu Energetické inženýrství zajišťovaném Energetickým ústavem.


V případě dotazů neváhete kontaktovat garanta studijního programu, kterým je doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.