Vytápění ITV

Předmětem výuky je především vytápění ústřední včetně zdroje a sítě rozvodu tepla. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě zdroj - rozvody topného média - případná akumulace tepla - otopné plochy - regulace a měření spotřeby tepla. Důraz je kladen na snižování spotřeby tepla pro vytápění, a to vhodným tepelně technickým řešením, použitím účinnějších otopných soustav a zdokonalením jejich regulace.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • Účast na cvičení je povinná. Neúčast může být nahrazena cvičením s jinou skupinou nebo zpracováním zadaného úkolu dle pokynů cvičícího.

Podmínky udělení zkoušky

  • Zkouška je ústní konaná v jednom dni. Součástí zkoušky je rozbor zpracování projektu.

Kontakt

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: katolicky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 366