Udržitelná energetika

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

KURZY VYPSANÉ V ROCE 2020 jsou zrušeny z důvodu pandemie koronaviru SARS CoV-2.

24. 4. 2020 - Technická matematika (Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.)
Využití znalostí z matematiky pro rychlé výpočty, opakované výpočty, výpočty rozsáhlých potrubních sítí, výpočty proudění v prostoru apod. Určeno zejména pro projektanty v energetice a konstruktéry lopatkových strojů. Kurz technická matematika je o práci se vzorci a rovnicemi a o tom, jak je řešit, nejedná se o počítačové modelování. 

13. 5. 2020 - Ekonomika a legislativa v energetice (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)
Vymezení základních pojmů, kritéria ekonomické efektivnosti, hodnocení investic, posuzování optimalizace projektu. Průřez základními zákony a navazujícími vyhláškami, změny v legislativě – Energetický zákon, Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o podporovaných zdrojích energie.

14. 5. 2020 - Vybrané kapitoly z termomechaniky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.)
Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

15. 5. 2020 - Zdroje energie a technologie pro jejich využití (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)
Primární a druhotné zdroje energií, fosilní paliva, trendy v těžbě a distribuci zemního plynu, CNG, LNG, technologie energetických centrál, užívané tepelné oběhy, využití obnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, vývoj cen energií, trendy a výhledy v energetickém mixu.

20. 5. 2020 - Spalovací motor jako součást energetické jednotky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.)
Teorie pístových strojů, základní termodynamické výpočty, 0D a 1D modelování tepelných cyklů spalovacích motorů.  Emise spalovacích motorů a problematika jejich řešení. Měření parametrů spalovacích motorů (moment, výkon). Spolupráce motoru a generátoru v kogenerační jednotce, spolupráce motoru a elektromotoru v hybridním pohonu, volba optimálního režimu motoru. Paliva a alternativní paliva pro spalovací motory. Přeplňování. Spolupráce motor a turbodmychadlo.

21. 5. 2020 - Kotle a výměníky tepla (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)
Druhy paliv a jejich vlastnosti ve vztahu k provozování kotlů, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení. Základní rozdělení a použití výměníků tepla, nové trendy ve výměnících, základní principy návrhu výměníků.

22. 5. 2020 – Novinky v teplárenství (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.)
Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbínami. Novinky v teplárenství, odpojování zákazníků, diverzifikace zdrojů a konkurence kombinované výroby.

27. 5. 2020 - Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny (Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.)
Seznámení s mechanismem vzniku tlakové ztráty při proudění tekutin, jak v hladkých kanálech a potrubí, tak i ventilech a dalších typech armatur (tzv. ztráty místními odpory). Probrány budou také případy stlačitelného i nestlačitelného proudění v tryskách (zužujících se kanálech) a difuzorech (rozšiřujících se kanálech). Výklad bude doplněn příklady výpočtů tlakové ztráty.

28. 5. 2020 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)
Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

29. 5. 2020 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.)
Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku, měření objemového a hmotnostního toku, měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření.

3. 6. 2020 - Malé kotle na zemní plyn (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Otakar Štelcl)
Základní principy malých spotřebičů na zemní plyn, vlastnosti plynu a spalin, druhy kotlů, kondenzační kotle, regulace, závady. Součástí kurzu je návštěva laboratoří, seznámení se základními částmi kotle, měření a identifikace běžných závad.

4. 6. 2020 –Tepelná čerpadla, dálkové chlazení, trigenerace (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)
Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu. Centráy s aktivním dochlazováním spalin.

5. 6. 2020 – Životní prostředí a energetika (doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)
Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.

11. 6. 2020 - Výběr a návrh hydrodynamických čerpadel (doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.)

12. 6. 2020 - Parní turbíny – konstrukce a provoz (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.)
Rozdělení tepelných strojů, vlastnosti, princip práce. Konstrukce turbín a zkušenosti z provozu, řešení poruch a havárií, typické příklady.

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1600 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě registrace minimálního počtu účastníků. 

REGISTRACE A PLATBA

V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci a zaslat ji společně s objednávkou nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: slaba@fme.vutbr.cz.

Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu.

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na eu.fme.vutbr.cz/studuj-na-eu-kurzy-czv-udrzitelna-energetika.

Pro další informace pište na slaba@fme.vutbr.cz (oei@fme.vutbr.cz), nebo volejte 541 142 590 Ing. Veronika Slabá.