Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov

 

 

Číslo projektu: 304011D102
Název programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Řešení: 2/2018 - 1/2020

Celkové výdaje projektu: 261 564,98 €
Spolufinancování z fondů EU: 222 330,22 €
Spolufinancování ze státních rozpočtů SR a ČR: 19 835,05 €

 

Cílem projektu je vytvoření nové spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, zvyšování odbornosti a praktických zkušeností absolventů, vzájemné výměny vědomostí a zkušeností mezi účastnickými univerzitami a mezi univerzitami a průmyslovými podniky. Projekt je zaměřen na studenty bakalářského, inženýrského a doktorandského studia, pedagogy a průmyslové podniky. 

V průběhu řešení projektu dojde k inovaci studijních plánů partnerských univerzit a přípravě společných studijních materiálů. Dále budou organizovány stáže studentů a pedagogů v průmyslových podnicích, výměnné stáže mezi partnerskými univerzitami a odborné semináře, zaměřené na získávání znalostí a praktických zkušeností při využívání nových technologií a zařízení v univerzitním prostředí a v praxi. 

Aktivity a výstupy projektu jsou zaměřeny na celou přeshraničnou oblast vymezenou výzvou.

Řešitelé projektu

Hlavní řešitel:

Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Katedra energetickej techniky
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Slovenská republika

 

Hlavní přeshraniční partner:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Energetický ústav
Technická 2896/2
616 69 Brno

Česká republika