Energie z biomasy III (rok 2004)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy III
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2004
Náklad: 45 ks
Počet stran: 158
ISBN 80-214-2805-8

Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy.

O b s a h

TENKRÁT D., PROKEŠ O.
Možnosti energetického využití odpadní biomasy a papíru. Vývoj produkce a spotřeby
Příspěvek stručně charakterizuje vývoj spotřeby a míru recyklace papíru a lepenky v České republice a spotřebu této suroviny ve světě a v Evropě. Jsou zde uvedeny základní “palivářské“ charakteristiky běžných druhů papíru a diskutovány dva způsoby výroby pevných paliv (vysokotlaká aglomerace pístovým lisem a nízkotlaká aglomerace pomocí rotačního peletizačního lisu) z odpadního papíru a dalších složek jako je hnědé uhlí a odpadní dřevné štěpky.

CEMERKOVÁ A.
Biopalivo na bázi biomasy a čistírenských kalů jeho výroba a praktické využití
V příspěvku je popsána výroba, receptura vstupních substrátů a využití biopaliva na bázi biomasy a kalů z čistíren odpadních vod (ČOV) v praxi. Vyrobená směs biomasy po aerobní fermentaci je vhodná jak k použití na zemědělská pole pro nepotravinářské účely, tak pro energetické využití v energetických jednotkách malých a středních zdrojů.

MOLČAN P., IMRIŠ I.
Teoretické modelovanie splyňovania odpadov v plazmovom reaktore
A plasma arc furnace was constructed for gasification of solid wastes for the purpose of further utilization of produced combustible gas. The process was carried out at high temperatures and in a low oxygen atmosphere. Nitrogen was used as the plasma gas. In experiments waste samples of polyethylene and polyethylene terephthalate pellets were used. Paper presents theoretical non-steady state results of gas composition after gasification of plastics in plasma furnace.

STAF M. , EDEROVÁ J. , BURYAN P. ,  SCHAUHUBEROVÁ M.
Aplikace metod termické analýzy ve výzkumu pyrolýzy biomasy
Příspěvek shrnuje poznatky získané testováním pyrolýzy vybraných vzorků převážně odpadní biomasy ve dvou termoanalytických aparaturách. Jsou uvedeny výsledky experimentů prováděných na tandemovém spojení termováhy s hmotnostním spektrometrem a rovněž výsledky kalorimetrických měření získané s použitím diferenčního skenovacího kalorimetru DSC 131. V příspěvku je dále srovnán způsob výzkumu pyrolýzy spočívající v aplikaci  termoanalytických metod s technikou založenou na externě vyhřívané retortě.

URÍČEK D.
Energetické zhodnotenie pyrolýzy vybraných odpadov TKO

Príspevok sa zaoberá s pyrolýzou vybraných druhov tuhých komunálnych odpadov (TKO) v laboratórnych podmienkach. V príspevku je prezentovaný návrh a realizácia laboratórneho zariadenia ako aj metóda experimentálnych meraní pre konkrétne druhy TKO. Výsledkom meraní je energetické zhodnotenie jednotlivých produktov pred a po pyrolýze s ich vzájomným porovnaním. Výsledky je možné využiť k rozhodnutiu o vhodnosti konkretného druhu TKO pre pyrolýzu z energetického hľadiska.

ŽÍDEK M.
Anaerobní  digesce zvolených substrátů na laboratorním fermentoru

Příspěvek se zabývá problematikou anaerobní fermentace. Jsou prezentovány základní děje, požadavky na proces, používané kosubstráty a hygienizace procesu. Článek se dále zaměřuje na výzkumnou činnost v této oblasti na naší katedře.  
             
LUTCHA J.
Parallel combined cycle utility plant with application of close coupled gasifire combustor technology


MILČÁK P.
Úvod do problematiky spoluspalování biomasy v uhelných kotlích  elektráren a tepláren
V předkládaných návrzích energetické koncepce ČR se počítá s tím, že obnovitelné zdroje energie se budou významnou měrou podílet na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů. Článek se zabývá možnostmi využití primární energie biomasy v kotlích velkých výkonů, jednak využití biomasy samostatně a dále také využití biomasy společně s uhlím.

MIKOLAJ D.
Problematika využívania drevného plynu v kogeneračnej jednotke

Príspevok sa zaoberá problematikou využívania drevného odpadu na výrobu elektrickej energie a tepla. Stručne sú uvedené niektoré možnosti a spôsoby využitia drevného odpadu. Bližšie je uvedený spôsob spracovania drevného odpadu v splyňovacom reaktore so spodným ťahom a možnosť využitia vyrobeného drevného plynu v kogeneračnej jednotke na báze spaľovacieho motora.          

KUBÍČEK J.
Úprava energoplynu pro jeho využití ve spalovacích motorech

Článek je literární rešerší na téma výstupní a požadované koncentrace doprovodných látek, které jsou obsaženy v plynu generovaném při zplyňování biomasy. Požadavky na jakost plynu jsou zaměřeny na provoz plynových motorů. V článku je popsáno negativní působení nejčastějších příměsí generovaného plynu. Dále jsou citovány výstupní koncentrace nežádoucích látek ze zplyňovačů a požadavky na jakost plynu od několika výrobců plynových motorů. Zmíněn je též doporučený obsah dehtu, jak jej uvádějí výzkumná pracoviště zabývající se využitím technologie zplyňování.

LISÝ M., BALÁŠ M.
Odstraňování dehtu dávkováním aditiva do fluidního lože

This text describes possibility of tars reduction with the assistance of catalyst feeding into a fluidized bed gasifier.  Dolomite is active and inexpensive solids for cleaning raw hot gas from biomass gasifiers.  There are mentioned generally properties of dolomite and results of realizing experiments. Utilizing this primary method reduces dimension and load of secondary filters.

VANĚK S., JANÁSEK P., KRPEC K., KOHUT J.
Metodika návrhu ohniště krbových kamen

Metodika konstrukčního návrhu ohniště, založená na spalovacích zkouškách, jenž byly provedeny na Výzkumném energetickém centru, poskytuje jednoduchý postup pro stanovení parametrů ohniště.

KRIŽAN P.
Technológia výroby a zariadenia na výrobu ušľachtilých biopalív

This report describes technologies for compressing of the solid organic waste as briquetting or pelleting, describes products of these technologies and in the end of report deals with possibilities and directionsof another research and develop in this topic.

VAZDA O., JEDLIČKA M., POLÁK M.
Spalování kompozitních biopaliv

V tomto článku je řešena problematika spalování biopaliv a biopaliv kombinovaných s uhlím. Cílem je ověřit možnosti využití těchto paliv k výrobě tepla v automatickém kotli na pelety o výkonu 25 kW. Vlastnosti paliv jsou sledovány především z hlediska tvorby emisí v průběhu spalovacího procesu.

JANČA E., KÁRA J.
Technologie anaerobního zpracování biomasy a vedlejších produktů ze zemědělské a potravinářské výroby
Příspěvek se zabývá stanovením výtěžnosti bioplynu (dále jen BP) ze směsi substrátů křídlatky s exkrementy hospodářských zvířat. Cílem bylo navrhnout během laboratorních pokusů vhodné provozní podmínky ve fermentoru (obsah sušiny, pH, podíl složek substrátu, teplotní režim) pro průběh metanogenního vyhnívání, poté stanovit jeho kvalitu a posoudit vhodnost využití takto vyrobeného BP. Toto měření bylo řešeno v rámci projektu NAZV 3160.

SLEZÁK P.
Využití stechiometrických vztahů při počítačovém modelování ohnišť

V příspěvku je popsána jedna z variant přístupu k počítačovému modelování ohnišť. Pozornost bude zaměřena na roštový kotel spalující tuhý komunální odpad. Bude popsán zjednodušený model spalování paliva na roštu, využívající základních stechiometrických vztahů, jehož úkolem bude zajistit dostatečně věrohodné vstupní údaje pro model v CFD systému tak, aby bylo možné posoudit proudění spalin v ohništi z hlediska správného vedení spalin, rovnoměrnosti vyplnění prostoru spalinami a také z pohledu efektivnosti směšování sekundárního vzduchu s hlavním proudem spalin.

LANDSMANN M.
Analýza složení komunálního odpadu

Článek se zabývá především problematikou spalování odpadů a to stanovením obsahu nebezpečných látek ve směsném komunálním odpadu.

PRAVDA L.
Biomasa jako obnovitelný zdroj energie

Článek shrnuje problematiku energetické biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Obnovitelným zdrojům energie je věnována čím dal větší pozornost, neboť je zapotřebí a s přibývajícími roky stále více žádoucí hledání náhrady za fosilní paliva. V našich podmínkách je nejperspektivnější především biomasa a to ať už rostlinného nebo živočišného charakteru. Článek se zabývá především problematikou biomasy rostlinného původu a to od její definice, přes využití a získávání energie z biomasy až po její palivové náklady a výhody a nevýhody jejího využití.

PRAVDA L.
Energoplyn – produkt zplyňování

Článek se zabývá problematikou energoplynu, jako jednou z možností nahrazení zemního plynu. Zásoby zemního plynu, stejně jako ostatních fosilních paliv, nejsou nevyčerpatelné a jednou dojde k jejich vytěžení. Proto je zapotřebí hledat jejich možné náhrady a to pokud možno z co nejlevnějších surovin, jejíž zásoby nebudou hned tak vyčerpatelné – nejlépe tedy z obnovitelných zdrojů energie. Článek je i s ohledem na tento fakt zaměřen na energoplyn produkovaný především zplyňováním biomasy rostlinného původu, jenž má v našich klimatických podmínkách největší potenciál ze všech obnovitelných zdrojů energie.

MACHAČ P., KRYSTL V., KUBA J., KOZA V., SKOBLJA S., CHALUPA P.
Vývoj aparatury pro měření sorpce H2S na tuhých sorbentech za vysokých teplot s ohledem na čištění energetického plynu ze zplyňování biomasy

Příspěvek podává souhrn zkušeností ze stavby laboratorních zařízení na sorpci plynné složky vybraným tuhým sorbentem. Zkušenosti byly získány na těchto pracovištích: Ústav pro výzkum a využití paliv – Praha 9, Běchovice, VŠCHT Praha, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, FS ČVUT. V článku jsou shrnuty jednotlivé poznatky získané při stavbě dílčích uzlů aparatury, např. míchání plynných směsí, dávkování plynného proudu do reaktoru – adsorbéru, s ohledem na vhodné metody analytické kontroly vstupních i výstupních proudů nebo otázky rozboru zreagovaného sorbentu. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám přestupu tepla z pece do reaktoru a vlivu struktury a textury vzorku sorbentu na jeho reaktivitu.

SOLICH M. , SKOBLJA S. , KOUTSKÝ B. , MALECHA J.
Možnosti vysokoteplotního odstraňování sulfanu při zplyňování biomasy a alternativních paliv

Vysokoteplotní odsiřování lze provádět při teplotách v rozmezí 400 – 900 °C. Za těchto podmínek lze pro procesy odsiřování použít následující sloučeniny: CaO, FexOy, CuO, ZnO, MnO. Hlavní část práce je věnována odstraňování sulfanu na kalcinovaném dolomitu.

BALÁŠ M., LISÝ M.
Měření vlhkosti v energoplynu

V tomto článku je teoreticky popsán problém měření vlhkosti v energoplynu. Pro plyn generovaný zplyňovací jednotkou Biofluid 100 je zde vybrána metoda a navržena měřící trať, která mimo měření vlhkosti řeší i znečistění plynu dehty, prachem a dalšími nečistotami. Dále jsou zde vzorce pro zjištění obsahu vody v plynu, kterých použijeme pro kontrolní výpočty a tak provedeme kontrolu měření.

Další ročníky
EnBio 2003
EnBio 2004
EnBio 2005
EnBio 2006
EnBio 2007
EnBio 2008
EnBio 2009
EnBio 2010
EnBio 2011
EnBio 2012
EnBio 2013
EnBio 2014
EnBio 2015
EnBio 2016
EnBio 2017
EnBio 2018
EnBio 2019
EnBio 2021
EnBio 2022
EnBio 2023