Energie z biomasy IV (rok 2005)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy IV
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2005
Náklad: 45 ks
Počet stran: 144
ISBN 80-214-3067-2
        
Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy nebo je pod tímto odkazem celý sborník.
                                     
O b s a h

BALÁŠ M., LISÝ M., KOHOUT P., OCHRANA L.
Provozní podmínky vysokoteplotního katalytického filtru

Tento článek se věnuje možnosti čistění plynu poloprovozním kontinuálně pracujícím filtrem se sesuvným dolomitovým ložem, který slouží k redukci dehtů a prachu obsažených v plynu vznikajícího ze zplyňování biomasy. Jsou zde uvedeny základní parametry filtru, základní provozní podmínky a dosažené výsledky. Ačkoliv vývoj tohoto zařízení ještě nebyl ukončen a zejména provozní podmínky se stále optimalizují, bylo za filtrem dosaženo velmi nízkých hodnot obsahu dehtů  a prachu v plynu. Tyto výsledky již nyní umožňují splnění vytyčeného cíle – možnost přivedení plynu do spalovacího motoru.

BLAŽEJOVSKÁ L., POHOŘELÝ M., HEJDOVÁ P., VOSECKÝ M., PUNČOCHÁŘ M., VOŠTA J., SVOBODA K.
Návrh provozních podmínek experimentu zplyňování dřevěné drti v atmosf. fluidním generátoru

Zplyňování ve fluidní vrstvě nabízí atraktivní způsob energetického zhodnocení odpadní a cíleně pěstované biomasy  (tzv. „energetických plodin“). V práci jsou popsány materiálové (fyzikální) a chemické vlastnosti paliva (dřevěné drti)  a materiálu fluidní vrstvy (písku) s ohledem na dávkování, pneumotransport a fluidaci. Cílem experimentu bylo proměření vlivu teploty nad vrstvou (freeboardu) na majoritní a minoritní složky generátorového plynu.

GEFFERT P.
Možnosti využitia skládkového plynu

Článok sa zaoberá vznikom skládkového plynu z komunálneho odpadu a jeho nasledovným zužitkovaním v technológii kogenerácie. Je popísaný návrh kogeneračnej jednotky pre podmienky konkrétnej skládky komunálneho odpadu KÚDELNÍK v Spišskej Novej Vsi, ktorej odplynenie ako aj analýzy zloženia skládkového plynu sa robia na odplyňovacom zariadení WS READY 300.

HRDLIČKA J., VERNER R., HEJDOVÁ J.
Spalování speciálních energetických rostlin

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat výsledky experimentů spalování určitých druhů plodin (energetických rostlin) na spalovacích zařízeních malých výkonů – výkonové rozsahy jsou 15 – 30 kW. Veškerá testovaná paliva jsou ve formě standardních pelet. Testováno bylo několik druhů vybraných energetických rostlin a provededno srovnávací měření s peletami ze dřeva a směsi jednotlivých druhů pelet. Pro některé případy bylo kromě měření základních emisí provedeno i měření koncentrací persistentních látek.

CHALUPA P., PASKOVÁ I., KOZA V., KRYSTL V., SKOBLJA S., MACHAČ P.
Vliv vody na rozdělení síry v plynu mezi sulfan a karbonylsulfid za podmínek horkého čistění plynu

Přítomnost vody v plynu ovlivňuje rozdělení síry v plynu mezi sulfan a karbonylsulfid. Lze ukázat, že v suchém generátorovém (syntézním) plynu se za zvýšených teplot přítomná síra rozděluje mezi sulfan a karbonylsulfid v řádově stejných dílech, zatímco při vlhkostech typických pro zplynění biomasy přítomná voda velmi výrazně omezuje tvorbu karbonylsulfidu. To ukazují i výpočty rovnováh, skutečná situace, která zavisí i na kinetice reakce, je ilustrována výsledky experimentů.

JANÁSEK P.
Kontinuální měření vlhkosti biomasy

Existují přístroje a zařízení, které umožňují poměrně spolehlivě měřit vlhkost různých materiálů. Na druhou stranu kontinuální měření vlhkosti v biomase je oblast, která není v současné době dostatečně prozkoumána. Tento příspěvek popisuje experimenty, ve kterých je pozornost věnována testování měřícího přístroje, jenž umožňuje kontinuální měření vlhkosti v biomase.

KOHOUT P, BALÁŠ M.
Snižování tvorby dehtů při zplyňování biomasy dávkováním inertních materiálů do fluidního lože

Pro optimalizaci provozu atmosférických fluidních zařízení je možno využít přídavných inertních materiálů a tím zvýšit stabilitu fluidní vrstvy.  Tento článek pojednává o přípravě a výsledcích provedených experimentů na stendu Biofluid 100 s dávkováním křemičitých písků do fluidního lože.

KOHUT J.
Bezemisní parní cyklus

Příspěvek seznamuje s novými parními cykly neprodukujícími emise skleníkových plynů do atmosféry a pracujících s vysokou účinnosti. Ukazuje možnou novou koncepci cyklu se separátorem paroplynové směsi, který má nahradit koncepci stávajíc, kdy je oxid uhličitý separován a evakuován z kondenzátoru. Tyto nové technologie pracují s přímou výrobou páry v generátoru, kde nedochází k přenosu tepelné energie díky teplosměnným plochám, ale pára vzniká vypařením vody vstřikované přímo do spalovací komory (vzniklých spalin). Využívá  se tak bezezbytku spalné teplo paliva.

LISÝ M., BALÁŠ M., KOHOUT P., SKÁLA Z.
Energetické parametry biomasy při fluidním zplyňování

Tento příspěvek se věnuje prezentaci dílčích výsledků projektu "Energetické parametry biomasy". Popisuje experimenty provedené s různými biopalivy z kategorie dřevin i stébelnin. Přináší stručnou charakteristiku použitých biopaliv, ale hlavně popisuje provedené experimenty a jejich výsledky se zaměřením na kvalitativní hodnocení vyprodukovaného syntézního plynu a chování fluidního generátoru během provozu.

MACHAČ P., KUBA J., CHALUPA P., KREMANOVÁ B.
Laboratorně ověřené metody čištění plynu pro vysokoteplotní palivový článek

Článek pojednává o sorbentech nežádoucích komponent generátorového plynu, o postupu jejich laboratorní přípravy a o principu měření jejich sorpční účinnosti v oblasti vysokých teplot. Následuje popis funkce testovací aparatury a nakonec jsou shrnuty dosažené výsledky.

MILČÁK P.
Možnosti termického využívání čistírenských kalů v kotli s cirkulující fluidní vrstvou

Příspěvek se zabývá možnostmi termického využívání mechanicky odvodněných stabilizovaných kalů z čistíren odpadních vod v kotli s cirkulující fluidní vrstvou, zejména co se týče dopravy kalů do kotle a vlivu na účinnost, provozní spolehlivost kotle a emise při spalování vznikající.

NAJSER J.
Návrh technologie vysokoteplotního čištění energoplynu

Široké uplatnění zplyňovacích procesů se nabízí v oblasti výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Hlavní překážkou bránící rozšíření zplyňovacích technologií je splnění požadavků na kvalitu a čistotu produkovaného energoplynu. Tento příspěvek je zaměřen na možnost odprášení horkého plynu a ukazuje návrh ověřovací technologie pro množství plynu 250 mn3/hod, což odpovídá tepelnému výkonu reaktoru cca 400 kWt.

POHOŘELÝ M., SVOBODA K., HEJDOVÁ P., VOSECKÝ M.,  TRNKA O., HARTMAN M.
Vliv reakčních podmínek na fluidní spalování mokrých stabilizovaných čistírenských kalů

Stabilizované čistírenské kaly obsahují více než 45 % organických komponent v sušině, což by podle legislativy EU mělo v budoucnu znemožnit skládkování. Termická likvidace je jeden z logických způsobů využití energetického potenciálu kalu. Práce se v první části zabývá popisem materiálových vlastností kalu s ohledem na fluidní spalování. Těžiště leží v proměření vlivu teploty fluidní vrstvy a teploty nad ní (freeboardu) na emise NOx a N2O.

SCHRAGE C., PROKEŠ O., TENKRÁT D.
Production of synthetic gaseous fuels in natural gas quality out of biomass and waste

This paper engages in the feasibility of gasification of biomass and waste to receive gaseous fuel in the quality of natural gas (SNG). To produce SNG out of biomass and waste, these solid fuels has to be gasified. The composition of the produced gas depends on different properties like gasifier type and gasification agent. The quality of the produced gas isn’t suitable for direct utilisation, so gas cleaning is necessary.

SKOBLJA S., MALECHA J., KOUTSKÝ B.
Vysokoteplotní úprava syntézního plynu

Biomass and plant wastes gasification in small and medium units enables effective transformation of problematic fuels not only to heat but also to electricity. This is an advantage in comparison with combustion. However, inaccessibility of effective and cheap gas cleaning is an “Achileus heel” of this technology. The paper deals with problems connected with high temperature cleaning of the produced gas and discuss requirements for its utilization in combustion engines, gas turbines and high temperature fuel cells. A specific hot gas cleaning process is proposed, which consist of continually working moving bed filter of granular material. This calcareous material captures also H2S a HCl. Tar removal is made in the first stage in the fluidized bed reactor and in the second stage on nickel catalysts placed behind the moving bed filter. This system would be capable to produce the clean gas usable in combustion engines, gas turbines and high temperature fuel cells.

STAF M., BURYAN P.
Komplexní experimentální přístup při výzkumu pyrolýzy biomasy

V příspěvku je stručně popsána metoda výzkumu pyrolýzy odpadní biomasy založená na kombinaci  přímého spojení simultánního termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem a retortové pyrolýzní aparatury. Cílem výzkumu je vývoj prakticky aplikovatelného postupu termické destrukce vybraných druhů odpadní rostlinné biomasy za účelem jejího odstranění spojeného s výrobou kapalných a plynných paliv. V rámci výzkumu jsou sledovány vlivy volby zpracovávané suroviny, rychlosti ohřevu, dosažené teploty a doby setrvání v reakčním prostoru na množství, distribuci a chemické složení požadovaných produktů.

STAF M., BURYAN P.
Stanovení vlastností dehtů produkovaných při pyrolýze biomasy

Příspěvek shrnuje poznatky o metodice stanovování důležitých parametrů kapalných organických produktů získaných pomalou pyrolýzou vybraných druhů odpadní biomasy. Vedle plynu představují tyto dehty významný produkt, který obvykle vyniká vysokou výhřevností a může být rovněž zdrojem širokého spektra chemických látek vhodných pro další využití.

ŠYC M., PEKÁREK V., PUNČOCHÁŘ M., FIŠEROVÁ E.
Metody destrukce chlorovaných aromatických uhlovodíků ze spalin

Odstraňování perchlorovaných látek, zejména persistentních organických polutantů, ze spalin je významným problém pro mnohé spalovací jednotky. Adsorpční nebo absorpční procesy zajistí pouze transfer POP látek ze spalin na pevný nebo kapalný sorbent. Technologie založené na katalytické oxidaci zajišťují destrukci těchto látek. Nejnovějším přístupem je technologie firmy GORE spojující povrchovou filtraci a katalytickou destrukci POP látek.

TENKRÁT D., PROKEŠ O., ČÍŽEK Š., TEKÁČ V.
Spalovací zkoušky paliv na bázi odpadního papíru

Příspěvek volně navazuje na práci publikovanou na semináři Energie z biomasy III., která se zabývala produkcí (výrobou) alternativních paliv z odpadního papíru, biomasy a hnědého uhlí. Shrnuje výsledky spalovacích zkoušek několika typů pevných paliv na bázi odpadního papíru v kotli o výkonu 24 kW. V příspěvku jsou diskutovány základní vlastnosti těchto paliv a především průběh a výsledky spalovacích zkoušek s vyhodnocením emisních faktorů základních polutantů (NOx, CO, SO2 a CxHy) a jejich porovnání s emisními faktory dřevěných briket, které jsou běžně komerčně dostupné na Českém trhu.

VOSECKÝ M., POHOŘELÝ M., HEJDOVÁ P., SKOBLJA S., KOUTSKÝ B., PUNČOCHÁŘ M.
Spoluzplyňování uhlí s odpadním plastem (PET)

Spoluzplyňování fosilního a alternativního paliva, kterým jsou zde odpadní plasty,  představuje zajímavou možnost úspory fosilních paliv a též zhodnocení jinak nevyužitého odpadu. Vhodným zplyňovacím generátorem je pro taková paliva generátor fluidní. V této práci byl studován vliv teploty fluidní vrstvy a teploty nad vrstvou (freeboardu) na složení produkovaného plynu při zplyňování směsi hnědého uhlí a polyethylentereftalátu (PETu). Experimenty ukázaly významný vliv teploty fluidní vrstvy, oproti nevýznamnému vlivu teploty freeboardu.

ZÁBRANSKÁ M., SEDLÁČEK P., SEDLÁČKOVÁ V., LORENZ T.
Energetické využití netradičních surovin při výrobě nového ekologického paliva

Cílem tohoto příspěvku bylo ověření možnosti energetického využití biomasy, odpadů, a mosteckého uhlí jako složky do směsných briket určených ke spalování. Byly připraveny vzorky o různém poměrném zastoupení a v rámci spalovacích zkoušek měřeny emise oxidů síry. Tyto hodnoty byly dále porovnány s emisemi síry při spalování běžných tříděných uhelných druhů.

ŽIDEK M.
Dezintegrace jako součást anaerobní kofermentace

Impulsem pro řešení tématu prací je stále vyšší zájem o intenzifikaci bioplynových technologií, které jsou využívány zejména v zemědělství. Jde především o kofermentaci exkrementů hospodářských zvířat a bioodpadů (vznikající v zemědělské, komunální či průmyslové sféře) a možnou předúpravu těchto látek z důvodu lepších výnosů vzniklého bioplynu.

LANGOVÁ N.
Tvorba, využívanie a spracovanie bioplynu

Příspěvek je složen z Powerpointových presentací.

Další ročníky
EnBio 2003
EnBio 2004
EnBio 2005
EnBio 2006
EnBio 2007
EnBio 2008
EnBio 2009
EnBio 2010
EnBio 2011
EnBio 2012
EnBio 2013
EnBio 2014
EnBio 2015
EnBio 2016
EnBio 2017
EnBio 2018
EnBio 2019
EnBio 2021
EnBio 2022