Energie z biomasy V (rok 2006)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy V
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2006
Náklad: 45 ks
Počet stran: 134
ISBN 80-214-3310-8
        
Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy nebo je pod tímto odkazem celý sborník.
             
O b s a h
     
ABRLA P.
Problematika přesnosti stanovení emisí z malých spalovacích zařízení

Problematika přesnosti stanovení emisí z malých spalovacích zařízení se převážně týká problémů spojených s měřením emisí vázaných na tuhé látky a to především přiblížení se odběru vzorku k izokinetickým podmínkám. S ohledem na nízké rychlosti spalin a také skutečnost, že celý proces je nestabilní a dynamicky se měnící, je možnost izokinetického odběru značně omezena. Vhodným způsobem řešení těchto problémů je použití tzv. ředícího tunelu.

BALÁŠ M., LISÝ M., KOHOUT P., ŠEN H., OCHRANA L.
Deaktivace kovových katalyzátorů

Tento článek se věnuje problematice použití niklových katalyzátorů jako jedné z možností čistění plynu vznikajícího zplyňováním biomasy a to hlavně k redukci dehtu obsaženého v plynu. Článek se zabývá především deaktivací katalyzátorů vlivem zauhlíkování, slinováním a otravou sloučeninami síry. Dále pak rozborem metod zabraňujících deaktivaci nebo alespoň snižující její rychlost. Na konci článku je nastíněn současný stav výzkumu použití niklových katalyzátorů pro čištění energoplynu generovaném na stendu Biofluid 100.

BALÁŠ M., ŠEN H.
Negativní vlivy energetického využití biomasy – emise

Problematika energetického využití biomasy je dnes velice aktuální. Článek se snaží nezaujatým způsobem pojednat o emisích vznikajících při spalování biomasy. Zabývá se především jejich vznikem při termických procesech, dopadem na životní prostředí a možnostech jejich eliminace.

BENIAK J.
Optimalizácia energetických nárokov drviacich zariadení

Biomasa sa vyskytuje vždy v rozdielnej forme a takisto sú rozdielne požiadavky na jej charakter pred spracovaním do konečnej podoby (pelety, brikety...). Nikdy sa však nepoužíva v pôvodnej forme, tak ako ju získame. Vždy je potrebné upravovať túto surovinu na základe konkrétnych požiadaviek. V prvom stupni úpravy týchto surovín sa takmer vždy používa niektorý zo spôsobov dezintegrácie materiálov, čiže zmenšenie frakcie a dosiahnutie homogénnejšej štruktúry.

BRANC M.
Potenciál biomasy v Moravskoslezském regionu - část projektu řešeného v rámci programu
INTERREG IIIA

Cílem příspěvku je seznámit účastníky semináře o projektu „MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY“, který v současnosti probíhá na Výzkumném energetickém centru VŠB‑TU Ostrava. Příspěvek se zmiňuje o programu INTERREG IIIA a podrobněji se věnuje části studie věnované potenciálu biomasy v Moravskoslezském kraji.

BRANDEJSKÁ E., PROKEŠ O., TENKRÁT D.
Získávání vodíku z obnovitelných zdrojů

Příspěvek je věnován výrobě vodíku s důrazem na obnovitelné zdroje. Fosilní zdroje energie sice poskytují dostatečné množství vodíku, ale cílem je právě v budoucnu eliminovat závislost lidstva na fosilních energetických zdrojích (uhlí, ropa, zemní plyn). Z tohoto důvodu se obracíme právě na obnovitelné zdroje surovin, které poskytují dostatečně velkou základnu pro získání vodíku. Většina uvedených metod v příspěvku je stále ve fázi vývoje a výzkumu. Proto cena takto vyrobeného vodíku je stále vysoká a několikanásobně převyšuje cenu ostatních nosičů energie.

ČERMÁKOVÁ J., VOSECKÝ M.,  MALECHA J., KOUTSKÝ B.
Vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících dřevo

V této práci byl sledován vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících březové nebo borové dřevo a dřevěné brikety. Emise vybraných znečišťujících látek byly sledovány v závislosti na druhu paliva a velikosti přílože. V provedených experimentech nebyl prokázán významný vliv sledovaných parametrů na emise znečišťujících látek, rozhodujícím činitelem byla pravidelnost přikládání paliva do kamen.

KARÁSEK R.
Transfer těžkých kovů při spalování odpadů

Příspěvek se zabývá redistribucí těžkých kovů při spalování odpadů. Jedná se výhradně o problematiku spalování směsného komunálního odpadu, který se spaluje ve spalovnách SKO.

KRIŽAN P.
Lisovacia teplota, lisovací tlak, vlhkosť materiálu a ich vzájomné vzťahy

Pri výrobe moderných energonosičov je veľmi dôležité poznať vplyv jednotlivých faktorov, ktoré vplývajú na výslednú kvalitu výliskov. V tomto príspevku som sa rozhodol popísať tri z týchto faktorov: lisovaciu teplotu, lisovací tlak a vlhkosť vstupného materiálu. Budem sa snažiť popísať aj vzťahy medzi nimi.

LANDSMANN M.
Liquid fuel atomization and PIV-PLIF system

The article deals with using combined PIV-PLIF system (Particle Image Velocimetry - Planar Laser Induced Fluorescence) for research liquid fuel atomization, effervescent atomizer with two-phase flow. The system can measure and evaluate 3D vectors of veloc.

LETKO M.
Dezintegračný ekokomplex na zhodnocovanie biomasy

Pri zhodnocovaní biomasy ako aj rôznych druhov odpadov je nevyhnutná dezintegrácia, ktorou sa upraví surovina pred ďalším spracovaním v technologických zariadeniach. Dezintegrácia sa vykonáva na dezintegračných strojoch rôznych konštrukcií. Cieľom príspevku je predstaviť myšlienku modulovej koncepcie dezintegračného ekokomplexu na zhodnocovanie biomasy ako aj rôznych druhov odpadov.

LETKO M., KRIŽAN P.
Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov – realizované a riešené projekty na Katedre výrobnej techniky (KVT)

Autori chceli v tomto článku predstaviť aktivity Katedry výrobnej techniky v oblasti výskumu a riešenia projektov a úloh z praxe v oblasti energetického zhodnocovania tuhých odpadov. Uvedené sú tu výsledky z výskumu nových druhov materiálov vhodných na zhutňovanie, popísané sú navrhnuté konštrukcie zhutňovacích strojov a strojov na spracovanie biomasy, a tiež sú tu popísané realizované a riešené linky na spracovanie tuhých odpadov.

MILČÁK P., KOLAT P., PILAŘ L.
Vliv přídavného spalování čistirénského kalu s černým uhlím na redistribuci těžkých kovů v produktech spalování

Příspěvek se zabývá problematikou přídavného spalování čistírenského kalu společně s černým uhlím na fluidním kotli s cirkulující fluidní vrstvou. Pozornost je zaměřena zejména na množství těžkých kovů a stopových prvků vstupujících do spalovacího zařízení a dále také na jejich redistribuci do produktů spalování, v tomto případě do ložového popela, filtrového popílku a do emisí.

MOSKALÍK j., BORBELY R., BOGDALEK J.
Tepelná bilance vysokoteplotního filtru

Práce pojednává o fluidním zplyňování biomasy, konkrétně čištěním plynu produkovaného experimentálním zařízením BIOFLUID. Práce se soustředí především na metodu filtrování plynu přes vysokoteplotní katalytický filtr. Hlavním cílem je výpočet tepelné bilance a zjištění velikosti tepelných ztrát vysokoteplotního filtru. A na základě toho navrhnout metody a opatření ke zlepšení funkce filtru. Některé metody, jako je částečné spalování plynu ve vysokoteplotním filtru, jsou zde prakticky ověřeny experimentem.

PALUSKA R., KYJOVKSÝ M.
Hodnocení rozdílných režimů při procesu spalování

V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při procesu spalování palivového bukového dřeva ve formě polen v experimentálním ohništi o jmenovitém výkonu 8 kW. Bylo provedeno ověření výkonové křivky krbových kamen a vliv součinitele přebytku spalovacího vzduchu. Při těchto zkouškách byl zjištěn zajímavý poznatek v oblasti kinetiky hoření, který bude v budoucnu dále zkoumán.

PAVLŮ J., ŠUMPELA P.
Náklady na energetické zdroje středních výkonů

Jedněmi z významných zdrojů tepla v České republice jsou takzvané Střední spalovací zdroje o tepelném výkonu od 200kW do 5 MW. Úměrně neustále rostoucím cenám paliv rostou i nároky na ekonomiku provozu těchto energetických zdrojů, která je nejdůležitějším měřítkem kvality zařízení. Při rekonstrukcích a stavbě Středních spalovacích zdrojů je nezanedbatelná i prvotní investice do vlastního zařízení. Proto je nutné využívat moderních technologií výroby tepla s vysokou účinností a úměrnými investicemi do zařízení.

PEKÁREK P., MACHAČ P., KOZA V., KREMENOVÁ B., BRADÁČOVÁK., KUBA J., MONIZ P.D.
Odstraňování kyselých složek z plynů ze zplyňování biomasy

Článek se zabývá čištěním generátorového plynu pro energetické využití ve vysokoteplotních palivových článcích metodou vysokoteplotní adsorpce. Jsou zde uvedeny metody přípravy celé řady sorbetů, testovací aparatura, použité analytické metody a přehled dosažených výsledků.

POLÍVKA R., TEKÁČ V., SKÁCEL F., ČÍŽEK Š., ŠEC K.
Emise hlavních znečišťujících látek při spalování tuhých paliv v kotli malého výkonu

Pro měření emisí vznikajících při spalování tuhých paliv ve spotřebiči malého výkonu bylo navrženo a konstruováno experimentální zařízení. Použité analyzátory, vzorkovací trasy a počítačové programy umožňují správné stanovení emisí všech měřených znečišťujících látek.. Měření emisí bylo prováděno při spalování 5 druhů tuhých paliv v kotli o maximálním výkonu 24 kW. Výsledkem měření bylo získání hodnot hmotnostní koncentrace, hmotnostního toku a měrné výrobní emise vztažené na prakticky využitelný výkon kotle. Získaná data mohou přispět k zpřesnění emisní bilance České republiky.

PRAVDA L.
Spalování energoplynu na VUT Brno

Článek se zabývá problematikou spalování energoplynu na VUT v Brně, Fakultě Strojního inženýrství, Odboru energetického inženýrství při Energetickém ústavu. Ve stručnosti popisuje jeho výrobu, charakteristiky a složení. Podrobněji se zabývá návrhem experimentu pro jeho spalování. K produkci energoplynu na VUT v Brně je využívána experimentální jednotka atmosférického fluidního zplyňování Biofluid 100, pro jeho spalování spalovací komora navržená a vyrobená v dílnách Odboru energetického inženýrství.

TENKRÁT D., PROKEŠ O., TEKÁČ V., BOUDA Z., EMMER J.
Spalovací zkoušky vybraných tuhých paliv v kotli VERNER A25

Otázka energetického využívání biomasy, přesněji řečeno rychle rostoucích energetických plodin, je v posledních letech stále populárnější. Výzkum se z větší části zaměřuje na „exotické“ energetické plodiny, u kterých jsou v laboratorních podmínkách dosahovány dobré výsledky, avšak v praxi vykazují tyto rostliny daleko nižší výnosy a mají větší nároky (škůdci, hnojení apod.). Otázkou tedy zůstává, zda není vhodné energeticky využívat přebytky plodin, které jsou v našich podmínkách adaptované, mají vysoké výnosy, zemědělci mají dostatek zkušeností s pěstováním těchto plodin a disponují vhodnou technikou. Tento příspěvek přináší výsledky a zkušenosti z praktických spalovacích zkoušek vybraných vzorků zemědělských plodin v kotli VERNER A25.

VOSECKÝ M., POHOŘELÝ M., KAMENÍKOVÁ P., SKOBLJA S., KOUTSKÝ B., PUNČOCHÁŘ M.
Vliv experimentálních podmínek na složení plynu ze Zplyňování biomasy a plastů ve fluidní vrstvě

Zplyňování obnovitelných či  alternativních  paliv, kterým jsou zde biomasa a  odpadní plasty,  představuje zajímavou možnost úspory fosilních paliv a též zhodnocení jinak nevyužitého odpadu. Vhodným zplyňovacím generátorem je pro taková paliva generátor fluidní. V této práci byl studován vliv primárních metod čištění (teplotních poměrů v reaktoru a materiálu fluidního lože) na kvalitu generátorového plynu.

JANÁSEK P.
Vliv energetických paramatrů biomasy při procesu spalování

Příspěvek je složen z Powerpointových presentací.

Další ročníky
EnBio 2003
EnBio 2004
EnBio 2005
EnBio 2006
EnBio 2007
EnBio 2008
EnBio 2009
EnBio 2010
EnBio 2011
EnBio 2012
EnBio 2013
EnBio 2014
EnBio 2015
EnBio 2016
EnBio 2017
EnBio 2018
EnBio 2019
EnBio 2021
EnBio 2022
EnBio 2023