Energie z biomasy VII (rok 2007)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy VII
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2007
Náklad: 30 ks
Počet stran: 190
ISBN 978-80-214-3542-1
        
Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy nebo je pod tímto odkazem celý sborník.
                                     
O b s a h

BENIAK J.
Parametre procesu dezintegrácie

Dezintegrácia tuhých heterogénnych materiálov je stochastický dej, ktorý v súčasnej době nie je dostatočne popísaný. Preto je potrebné venovať sa tejto problematike, sledovať proces dezintegrácie pre rôzne podmienky a vytvoriť nástroj, za pomoci  ktorého by sme boli schopný na základe vstupných údajov určiť konštrukciu stroja, potrebný príkon a výsledný výkon zariadenia. Takýto nástroj v súčasnosti chýba a stroje sú navrhované len na základe predchádzajúcich skúseností konštruktérov.

BRANC M.
Hodnocení kogenerace z biomasy

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře o principech, výhodách a nevýhodách kogenerace. Dále se příspěvek zabývá charakteristikou metod dělení nákladů na teplo a elektřinu při kogenerační výrobě. Dle jedné z metod jsou v závěru hodnoceny tři nejvyspělejší technologie pro kogeneraci z pevné biomasy.

BUČKOVÁ S.
Štúdium vplyvu energoplynu v procese reburning

Tento článok sa venuje možnosti využitia biomasy jako alternatívneho zdroja energie technológiou splyňovania a následného využitia vyprodukovaného energoplynu zo splyňovania biomasy v procese reburning. Podstatou metódy reburning je nahradenie časti spaľovaného hlavného paliva ( obvykle 20% ) iným palivom ( reburningovým palivom ), ktoré je spaľované podstechiometrickým množstvom spaľovacieho vzduchu. Reburning môže byť aplikovaný na rôzne typy kotlov. S reburningovým palivom ako zemným plynom sa dosiahli na KPaT veľmi dobré výsledky a preto pre porovnanie teraz prebiehajú merania reburningu s energoplynom jako vedľajším palivom zo splyňovania. Zloženie energoplynu má veľký vplyv na účinnost reburningového procesu.
           
BUDAYOVÁ M.
Výroba  drevného plynu splyňovaním vo fluidnom reaktore

V súčasnosti sa nachádzame v období prechodu od fosílnych zdrojov energie k obnoviteľným energetickým zdrojom. K najrozumnejšiemu a najperspektívnejšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov v stredoeurópskych štátoch EÚ patrí energetické využitie biomasy. Z termochemických premien sa perspektívnym javí splyňovanie biomasy. Produkovaná zmes plynov môže byť využitá ako plynné palivo pri výrobe tepla a elektrickej energie. Základnými technológiami splyňovania sú splyňovanie v pevnej vrstve, vo fluidnej vrstve a vo vznose. Na Katedre pecí a teplotechniky, HF TU bol vyvinutý model fluidného splyňovača pre splyňovanie biomasy a alternatívnych palív, na ktorom prebiehajú v súčasnosti experimentálne merania.

ČERMÁKOVÁ J., VOSECKÝ M., SKOBLJA, S., POHOŘELÝ P., KAMENÍKOVÁ P.
Vysokoteplotní čištění plynu po zplyňování biomasy

Tato práce je věnována problematice zplyňování biomasy v reaktoru s gejzírovou fluidní vrstvou a následnému vysokoteplotnímu čištění plynu o reálném složení. Odstraňování nežádoucích složek z plynu bylo zaměřeno na použití vysokoteplotních metod založených na filtraci a na katalytické degradaci vyšších uhlovodíků a dehtu. Z provedených experimentů bylo zjištěno, že dolomitický vápenec lze použít pro účinné snížení obsahu  vyšších uhlovodíků přítomných v surovém plynu.

DOUCEK A., PROKEŠ O., TENKRÁT D.
New trends in hydrogen production from biomass

The main objective of this paper is to summarize technologies for hydrogen production from biomass. Thus following processes are described: catalytic steam reforming, biotechnological hydrogen production including dark fermentation and photofermentation and solar thermochemical hydrogen production. Transformation of biomass to hydrogen is discussed as the most efficient pathway to utilize it.

FEDOROVÁ I., JAJNDAČKA J., MIKULÍK M.
Vplyv podmienok spaľovania dreva na tepelný výkon a produkci emisií krbových kachlí

V príspevku sú uvedené výsledky skúšobných meraní spaľovania dreva v krbových kachliach, pričom sa zisťoval vplyv množstva privádzaného sekundárneho spaľovacieho vzduchu na výkonové parametre spaľovacieho zariadenia a na produkciu emisií v spalinách.

GEFFERT P., GEFFERTOVÁ J.
Energetické využíváni odpadov – fikci či realita?

Najperspektívnejším obnoviteľným zdrojom pre výrobu tepla a elektriny je na Slovensku biomasa. Jej celkový ročný potenciál vhodný na energetické využitie predstavuje cca 75,6 PJ. Zdrojom biomasy sú aj odpady z priemyslu a komunálnej sféry, ktoré sú na jednej strane odpadom, no na strane druhej potenciálnym palivom a preto je nutné zaoberať sa otázkou: Čo s odpadmi, ako ich ďalej využiť?

GRYCMANOVÁ M., PROCHÁZKOVÁ O., KOLAT P.
Sušení biomasy v rotační sušárně

Celosvětový růst spotřeby energií, který je spojený s postupným vyčerpáváním omezených fosilních paliv a se zvyšujícím s skleníkovým efektem, patří mezi globální problémy lidské společnosti, stejně jako problém s využitím odpadů. Ekologické palivo, které je vyrobeno na bázi obnovitelných surovin, je na rozdíl od zdrojů ropy, uhlí nebo zemního plynu šetrné vůči životnímu prostředí.

HLÍNA M., HRABOVSKÝ M., KOPECKÝ V., KONRÁD M.
Interaction of particles and plasma at plasma gasification

The kinetics of high temperature gasification in plasma flow is analyzed on the basis of solution of equations of heat transfer from plasma to particles through their surface as well as the gas sheath that is created by newly produced gas and the modified Arrhenius equation describing volatilization process. The equation for the rate of gasification is deduced.

JEREMIÁŠ M., POHOŘELÝ M., VOSECKÝ M., SKOBLJA S., KAMENÍKOVÁ P., SVOBODA K., PUNČOCHÁŘ M.
Vliv reakční teploty na složení plynu z fluidního zplyňování biomasy vodní parou
Alotermní zplyňování vodní parou představuje zajímavou a perspektivní technologii pro využití biomasy. Je produkován plyn se zanedbatelným obsahem dusíku, tedy i více výhřevný a s větším obsahem vodíku než při autotermním zplyňování vzduchem. V této práci byl při alotermní zplyňování ve fluidním generátoru sledován vliv teploty celého reaktoru a porovnán vliv teploty fluidní vrstvy a teploty prostoru nad vrstvou na složení a výtěžek generátorového plynu.

KRIŽAN P.
Vplyv konštrukčných parametrov lisovacej komory na proces zhutňovania

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky analýzy vplyvov konštrukčných parametrov na veľkosť tlaku pôsobiaceho na zátku resp. výlisok a tým aj na kvalitu výlisku. Experimentálne overenie tejto analýzy bude až po ukončení experimentov na zistenie vplyvu technologických parametrov (vplyv lisovacieho tlaku, vplyv lisovacej teploty, vplyv vlhkosti materiálu a vplyv veľkosti frakcie).

KRŽIN I.
Změna konstrukce zplyňovače za účelem snížení koncentrace dehtů

Článek představuje souproudý zplyňovač se sesuvným ložem vycházející z koncepce typu Imbert. Je zde proveden stručný popis pilotní jednotky a skutečného zplyňovače, na kterém byly provedeny úpravy. Zplyňovací reaktor byl před modifikací plně funkční, jen nebylo možno proces zplyňování řídit, jeho hlavní modifikace byly provedeny se záměrem snížení koncentrace dehtů na výstupu ze zplyňovače. Článek přibližuje použitou metodu stanovení dehtů a tuhých částic a srovnává výsledky naměřené na obou zařízeních.

LETKO M.
Modulová konštrukcia štvorrotorového dezintegračného stroja

Dezintegrácia materiálov sa vykonáva na dezintegračných strojoch rôznych konštrukčných princípov. Každý z týchto princípov má svoje výhody a nevýhody a uprednostňuje daný typ stroja pre zhodnocovanie určitých druhov materiálov. Jednou z progresívnych konštrukcií strojov pre zhodnocovanie materiálov je štvorrotorový dezintegračný stroj. Príspevok sa zaoberá výhodami a konštrukčnému návrhu tohto typu stroja v systéme modulovej stavby.

LISÝ M., BALÁŠ M., MOSKALÍK J., KOHOUT P., SKÁLA Z.
Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci

Tento příspěvek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní, v katalytickém filtru s náplní kovových katalyzátorů a v mokré pračce. Celý tento výzkum byl směřován k aplikaci plynu v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. V příspěvku je také nastíněno celkové řešení právě realizovaného systému pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy pomocí zplyňování ve fluidní vrstvě a výsledky uskutečněných experimentů.

MÁNEK O., JULÍNEK P., SLEZÁK P.
Metoda souběžného odsiřování spalin

Společnost TENZA v rámci počátku svých aktivit v oblasti odsiřování spalin  navázala spolupráci s výrobcem vápenných sorbentů Vápenka Čertovy schody, a.s. (člen skupiny LHOIST) a začala s podporou programu Impuls MPO ČR vyvíjet technologii tzv. souběžného odsiřování spalin včetně provozních zkoušek na vybraných zdrojích v ČR. Příspěvek stručně popisuje výše uvedenou technologii a prezentuje stručnou formou doposud dosažené výsledky experimentální práce.

MARČÁK A., MARČÁK J.
Zkušenosti z výstavby a provozu elektrárny na biomasu

V příspěvku jsou popsány zkušenosti se založením společnosti, s přípravou projektu elektrárny na dřevní štěpku s technologií vyvinutou ve Škodě TS Plzeň. Dále jsou uvedeny poznatky z vlastního provozu elektrárny a vývoj nové technologie zplyňování dřevní štěpky.

MÁŠA V., URBAN L.
Termická účinnost a měření emisí na experimentální jednotce pro spalování biomasy

Rozmach technologií pro spalování biomasy jde ruku v ruce s jejich zvyšující se ekonomickou výhodností a ekologickými přínosy. V článku jsou naznačeny důvody pro využití biomasy v technologiích středních výkonů. Velkou výzvou současného výzkumu je zvyšování účinnosti těchto zařízení a snižování emisí znečišťujících látek. Článek je věnován vyhodnocení těchto provozních ukazatelů na nedávno realizované jednotce pro spalování biomasy. Krátce je také popsána zkušenost s méně typickými druhy biomasy.

MATÚŠ M.
Parametre ovplyvňujúce kvalitu výliskov z biomasy z hľadiska procesu ich výroby

Zhutňovanie biomasy do formy biopaliva sa stáva stále aktuálnejšou témou. Príspevok rieši problematiku okrajových podmienok pre návrh nových zhutňovacích strojov pre biomasu.Opísané parametre ovplyvňujúce kvalitu výliskov z biomasy z hľadiska procesu ich výroby vychádzajú z platných európskych noriem pre určovanie kvality peliet ako paliva.

MIKULÍK M., MÜLLEROVÁ J.
Státní program vyššího využití biomasy a sluneční energie v domácnostech – riziko nebo přínos v rozvoji obnovitelných zdrojů energie na Slovensku

Na světových konferencích se politici na jedné straně přou o to, co je příčinou globálního oteplování, a na druhé straně se zavazují ke snižování podílu skleníkových plynů, které jsou podle klimatologů hlavní příčinou zvyšovaní teplot na Zemi a.uzavírají smlouvy o zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na trhu s energií.  Příspěvek se věnuje možnostem zvyšování podílu biomasy při nahrazování fosilních paliv v podmínkách Slovenské republiky, jako i motivačnímu postoji ze strany státu vůči široké veřejnosti.

MIKULÍK M., JANDAČKA J., MALCHO M., KRIŠŠÁK P.
Možnosti lokálního vykurovania a výroba elektrickej energie z biomasy – informace o projektu

Příspěvek podává informace o projektu „Možnosti lokálního vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy“, který má zvýšit zájem široké veřejnosti o technologická zařízení, využívající biomasu. Projekt je řešený Katedrou energetické techniky Žilinské univerzity v Žilině v rámci programu INTERREG IIIA. SR – ČR ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem TU-VŠB Ostrava. V příspěvku jsou shrnuty doposud realizované aktivity, jenž jsou součástí úspěšného řešení projektu.

MIKULÍK M., JANDAČKA J., MALCHO M.
Potenciál biomasy v Žilinském a Trenčianském kraji

V příspěvku jsou stručně shrnuty potenciální možnosti získávání biomasy ze zemědělské produkce a z lesního hospodářství pro Trenčianský a Žilinský kraj. Uvedené regiony jsou z hlediska využívání biomasy, jako jednoho z nejperspektivnějších a cenově nejdostupnějších obnovitelných zdrojů energie v podmínkách Slovenské republiky, mapovány při řešení projektu „Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy“ v rámci programu INTERREG III.A SR – ČR.

MILČÁK P., STÁREK K., VILIMEC L.
Úvod do problematiky parovzduchových oběhů

Příspěvek je zaměřen na problematiku vývoje flexibilního energetického systému, který slouží k výrobě elektrické energie a tepla. Koncepce vyvíjeného flexibilního energetického systému je orientována především na spalování paliv, která není možné spalovat ve spalovacích turbínách, tedy uhlí,biomasa,  pevná alternativní paliva a znečištěná kapalná a plynná paliva.

MÜLLEROVÁ J., ONDIRKOVÁ J.
Biopaliva jako možné riešenie znižovania narastajúcich emisných záťaží v cestnej doprave

Príspevok sa zaoberá možnosťami znižovania neustále narastajúcich emisií spojených so zvyšujúcou sa cestnou dopravou. Jednou z možností, ako emisie z cestnej dopravy aspoň čiastočne obmedziť, je postupné nahradzovanie klasických pohonných hmôt získavaných z fosílnych palív, alternatívnymi paliva, získavaných z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V príspevku sú stručne popísané alternatívne palivá, ich výroba, vlastnosti a energetická bilancia v porovnaní s klasickými motorovými palivami.

NAJSER J., KYJOVSKÝ M.
Zplyňování v experimentálním reaktoru s pevným ložem

V příspěvku je prezentováno využití biomasy – dřeva a zbytků ze zemědělské výroby jako obnovitelného zdroje energie k výrobě elektrické energie zplyňováním. Je zde popsána technologie zplyňování ve zplyňovači s pevným ložem, vlastnosti produkovaného plynu. Cílem je použití vyrobeného plynu v kogenerační jednotce s pístovými spalovacími motory k výrobě elektrické energie a tepla.

PEKÁREK P., MACHAČ P., KOZA K., BRADÁČOVÁ K.
Adsorpční čištění generátorového plynu

Zplyňování biomasy je jednou z metod náhrady neobnovitelných paliv obnovitelnými. Produktem je generátorový plyn, který je ale nutné zhodnotit vhodnými čisticími procesy. V případě využití plynu palivovými články se musí odstranit nejen popílek a dehty, ale také sirné sloučeniny a minerální kyseliny. A tyto látky lze efektivně odloučit vhodnými adsorpčními procesy.

PILAŘ L., KOLAT P., ČECH B., GRYCMANOVÁ M.
Combustion with mixture of bio-pellets with brown coal on grate boiler

By reason of reducing CO2, NOx, SO2 emissions, a biomass combustion test was performed in a grate boiler. The goal of the test was to check the possibility of combusting biomass together with brown coal as well as combusting plain biomass. Further, the test was aimed at meeting all emission limits, checking the performance of the boiler, and adjustment of its air mode.  The test was performed by combusting bio-pellets and brown coal in the 50% to 50% ratio. Within the scope of the test the CO, NOx, O2, emission levels were measured. Further, fly ash and slag sampling and subsequent determination of their chemical composition were performed.

POLÁK L., BURYAN P.
Termické zpracování odpadů

Skrývka nadloží sokolovské a chebské hnědouhelné pánve představuje pro těžařskou společnost velké množství odpadu. Zároveň však díky vysokému obsahu jílových minerálů představuje druhotnou surovinu a umožňuje zpracování na tzv. lehčené expandované kamenivo. Termicky expandované granule nalézají díky svým pozitivním vlastnostem široké uplatnění ve stavebnictví. K jejich přednostem patří nízká specifická hmotnost, pevnost, tvarová i objemová stálost a výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Hlavní využití nalézají jako plnivo do tzv. lehkých betonů, jimž předávají své pozitivní vlastnosti.

POLÁK M., HRDLIČKA J.
Výsledky spalování ovsa v kotli VERNER A25

Současný růst cen fosilních paliv vyvolává zvláště u malospotřebitelů stále větší poptávku po nových alternativních palivech. Jedním z nich může být i biomasa. Avšak podmínkou pro její efektivní a hospodárné využívání je správně navržené a fungující spalovací zařízení. Na našem trhu sice již existuje řada kotlů, které tyto podmínky splňují, ale přesto je nelze využívat pro jakákoliv paliva. Tento příspěvek shrnuje výsledky experimentálního spalování ovesného zrna v komerčně dostupném kotli pro spalování dřevních a obilních pelet. Kromě hodnocení emisních parametrů jsou uvedena i palivářské rozbory vstupního materiálu včetně rozborů popele.

PROCHÁZKOVÁ O., GRYCMANOVÁ M., KOLAT P., PILAŘ L.
Čistírenské kaly zpracované metodou termické analýzy

Metody termické analýzy získávají v posledních desetiletích své místo mezi moderními analytickými metodami. Jejich postupný rozvoj spojený s pokrokem výpočetní techniky umožňuje pronikání do všech odvětví.

SLEZÁK P., MÁNEK O., JULÍNEK P.
Vybrané možnosti snižování emisí SO2 u stávajících uhelných zdrojů

Příspěvek shrnuje vybrané možnosti snižování emisí oxidu siřičitého SO2 u stávajících zdrojů spalujících černá a hnědá uhlí s ohledem na zpřísnění emisních limitů a emisních stropů k 1. 1 2008. Hlavní aktivity společnosti TENZA v tomto směru jsou zaměřeny na hnědouhelné zdroje s již provozovanými polosuchými odsiřovacími zařízeními a zdroje spalující černá uhlí doposud bez odsiřovacích zařízení. Příspěvek se zabývá nejen možností spoluspalování biomasy nebo instalací jednoduchého zařízení na bázi suché sorpce, ale i technologií tzv. souběžného odsiřování spalin, jejíž vývoj společnost TENZA řeší v rámci programu Impuls MPO ČR.

Další ročníky
EnBio 2003
EnBio 2004
EnBio 2005
EnBio 2006
EnBio 2007
EnBio 2008
EnBio 2009
EnBio 2010
EnBio 2011
EnBio 2012
EnBio 2013
EnBio 2014
EnBio 2015
EnBio 2016
EnBio 2017
EnBio 2018
EnBio 2019
EnBio 2021
EnBio 2022