Energie z biomasy XII (rok 2011)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XII
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2011
Náklad: 35 ks
Počet stran: 105
ISBN 978-80-214-4403-4
        
Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy nebo je pod tímto odkazem celý sborník.
                                     
O b s a h

BARGER A., SKOBLIA S.
Vliv způsobu odběru vzorků plynu ze zplyňování pevných paliv na stanovení sirných látek v plynu

Pro využití plynu ze zplyňování biomasy v katalytických procesech je zcela zásadní obsah síry v plynu ve formě sirných sloučenin, které už ve velmi nízkých koncentracích působí jako katalytické jedy. Aby mohl být jejich obsah stanoven co možná nejpřesněji, je potřeba odebrat vzorek způsobem, při kterém pokud možno nedochází ke ztrátám sirných sloučenin nebo jejich dalším reakcím.
          
BENIAK J.
Spracovanie biomasy pomocou dvojstupňového dezintegračného komplexu
V praxi existuje nespočetné množstvo dezintegračných zariadení, ktoré sú určené na rôzne účely použitia. Podľa tohto účelu použitia, ale aj podľa ich parametrov a schémy konštrukcie, môžeme dezintegračné zariadenia rozdeľovať do rôznych skupín. Na Strojníckej fakulta STU v Bratislave sa zaoberáme okrem iných výskumných činností, tiež výskumom v oblasti dezintegračných zariadení, ako aj ostatných strojov a zariadení na prípravu a spracovanie biomasy briketovaním a peletovaním. Predkladaný článok popisuje dvojstupňový komplex na dezintegráciu širokého spektra materiálov.
                                                                                              
BIATH P., ONDRUŠKA J., ŠOOŠ Ľ.
Optimalizácia geometrie lisovacích nástrojov pre zhutňovanie rôznych druhov biomasy
Článok sa zaberá problematikou optimalizácie nástrojov pre peletovací lis PLG 2010. Optimalizácia nástrojov musí byť prevedená s ohľadom na funkčnosť stroja čiže tak aby optimalizované nástroje zabezpečili kontinuálne vťahovanie materiálu do lisovacieho priestoru, aby bol zabezpečený prenos krútiaceho momentu z lisovníka na matricu a tiež aby vytvorili vhodné lisovacie podmienky počas lisovania. Základným problémom tejto optimalizácii bude nájsť vhodný tvar pre lisovacie nástroje so zreteľom na lisovaný materiál.
             
BRÁZDIL M.
Peltierovy články pro výrobu elektrické energie
V posledních letech dochází k vzestupu zájmu o termoelektrické aplikace a výrobu elektřiny na základě termoelektrických jevů. Předkládaný text se zabývá popisem termoelektrických článků, nazývaných někdy jako Peltierovy články, principy na kterých je přímá přeměna energie postavena a problémy které za provozu nastávají. V závěru práce je nastíněna konstrukce termoelektrického generátoru, vyvíjeného na Energetickém ústavu FSI VUT v Brně.
           
ČAČKO V., ONDRUŠKA J., ŠOOŠ Ľ.
Navrhované konštrukčné úpravy a teoretická príprava experimentov pre nízkoenergetický zhutňovací stroj
Cieľ príspevku je sústredený na ozrejmenie prejavovaných nedostatkov konštrukcie nízkoenergetického zhutňovacieho stroja. Doposiaľ zistené  konštrukčné  nedokonalosti by nám mali poslúžiť ako odrazový mostík na dosiahnutie plnej funkčnosti peletovacieho stroja. Prvým krokom by malo byť odmeranie reálnej lisovacej sily, ktorá pôsobí v mieste lisovania, a teda výraznou mierou vplýva aj na  samotnú konštrukciu peletovacieho  stroja. V článku je uvedený aj stručný teoretický popis merania lisovacej sily pomocou snímačov.
           
DUDRIK M., VARGA A., JABLONSKÝ G.
Vplyv obohatenia vzduchu na spaľovací proces
Článok sa zaoberá vplyvom zvyšovania koncentrácie kyslíka v oxidačnom činidle na výšku dosahovaných teplôt a zloženie produkovaných spalín. Vplyv obohacovania vzduchu na dosahované teploty je analyzovaný teoretickými výpočtami a overovaný praktickými meraniami. Analýza zložiek spalín je zameriavaná na ich percentuálne zloženie pri jednotlivých stupňoch obohatenia. Pri praktických meraniach sa analýza sústredila na produkciu emisií NOx.
              
FURKA F., PÁSTOR M., KOČANOVÁ S.
Produkcia dechtu při splyňovaní biomasy v nehybnom lôžku
Článok pojednáva o tvorbe dechtu v procese splyňovania. Dechty sú nežiaduce prvky v drevoplyne a robí problémy pre následné využitie plynu v oblasti technológií. Existuje mnoho metód čistenia, ale žiadna nie je naozaj účinná, takže ho možno bez problémov použiť v praxi. Použitím vysokého výkonu, veľkého spyňovacieho genrátora vieme tvorbu dechtov zmenšiť. Na tvorbu dechtu vplýva viacero premenných. Je dôležité zvoliť správny typ splyňovacieho generátora podľa potrieb kvality drevoplynu. Tento článok ukazuje, ako na splyňovanie vplýva splyňovacia teplota a vlhkosť drevnej štiepky.
            
HRDLIČKA J., PILAŘ L.
Problematika využití alternativního paliva z ekologických zátěží
Tento příspěvek shrnuje získané poznatky při řešení možnosti energetického využití alternativního paliva formou přímého spalování s využitím fluidní vrstvy. Všechny spalovací zkoušky ukázaly zásadní problémy s tavením popelovin, limitující tak využití fluidní vrstvy. Další analýzy měly za cíl přibližné stanovení teplotní úrovně tavení popelovin a zjištění důvodu jejich roztavení ve fluidní vrstvě. Zásadním zjištěním je zřejmě velká nehomogenita paliva, způsobující lokální přehřátí fluidní vrstvy nad mez tepelné stability popelovin i inertního materiálu.
            
JÍLKOVÁ L., CIAHOTNÝ K., KUSÝ J., KÁŇA J.
Kopyrolýza uhlí a biomasy
Příspěvek se zabývá kopyrolýzou směsí hnědého uhlí a řepkových pokrutin v různých poměrech za různých teplot. Pyrolýza byla prováděna dvěma způsoby, a to na laboratorní aparatuře a na mikropyrolýzní jednotce. Kapalné a plynné produkty z laboratorní pyrolýzy byly identifikovány metodou plynové chromatografie. Těkavé produkty z mikropyrolýzy byly analyzovány plynovým chromatografem s hmotnostním detektorem. Obě metody pyrolýzy byly porovnávány z hlediska složení jednotlivých produktů.
            
KOŠKO M.
Matematický model produkcie oxidov dusíka pri spaľovaní dendromasy u kotlov malých výkonov
V príspevku je analyzovaný matematický model na stanovenie produkcie oxidov dusíka pri spaľovaní dendromasy pre kotly malých výkonov. Matematický model je vypracovaný na základe teórie dimenzionálnej analýzy a je založený na vybraných fyzikálnych veličinách, ktoré možno v prevádzke kotla kontinuálne merať.
             
KRACÍK P., POSPÍŠIL J., ŠNAJDÁREK L.
Absorpční cykly
Požadavky lidí na jejich komfort se rok od roku stupňují a tím vzrůstají i jejich energetické nároky. Ale zásoby nerostných surovin se tenčí a jejich vzrůstající cena již řadu let tlačí na jejich efektivní transformaci. Z energetikova pohledu lidé využívají hlavně tři druhy energií. A to elektřinu, teplo a v poslední době se vzrůstající tendencí i chlad, jehož problematikou se bude zabývat následující článek.
             
KRIŽAN P., MATÚŠ M.
Peletovanie trávnatého odpadu
Cieľom príspevku je opísať experimenty zhutňovania trávnatého odpadu – seno, a potvrdiť vhodnosť použitia tohto typu materiálu pre získavanie energie. Rapídne sa znižujú množstvá drevných odpadov pre energetické využívanie a preto je potrebné nájsť náhradu, teda materiály s veľmi podobnou energetickou hodnotou. Máme veľmi veľké možnosti začať výraznejšie využívať materiály, ktoré sa spoločne nazývajú fytomasa. V tomto príspevku je opísaná fáza úpravy sena pred zhutňovaním, samotné skúšky zhutňovania a výsledky testovania výliskov z pohľadu mechanických ukazovateľov kvality výliskov (hustota výliskov, pevnosť výliskov, oter výliskov, tvrdosť výliskov).
             
MATÚŠ M., KRIŽAN P.
Hodnotenie kvality tuhých biopalív v európskom priestore
Príspevok sa venuje štandardizácii kvality produkovaných a predávaných tuhých biopalív, predovšetkým peliet. V súčasnosti sa dostávajú do platnosti nové spoločné európske normy definujúce kvalitu tohto paliva, ktoré nahrádzajú a v krátkej dobe nahradia všetky národné normy v krajinách EÚ. Príspevok predstavuje prierez novými európskymi normami a poukazuje na najvýraznejšie rozdiely s doteraz platnými národnými normami. Táto oblasť sa týka tak producentov palív ako aj výrobcov spaľovacích zariadení a obchodníkov.
              
PILAŘ L.
Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR
Tento příspěvek se zabývá průběhem řešení projektu TIP č. FR-TI1/379 pod názvem „Výzkumu a vývoje optimální koncepce a technologie zachycování CO2 ze spalin elektrárny spalující hnědé uhlí v České republice“. Předně se příspěvek zabývá jednou etapou řešení projektu a to popisem vybrané metody technologie post combustion, tedy separování CO2 se spalin pomocí amoniaku s vytipováním dopadů do stávajícího technologického celku elektrárny spalující fosilní paliva.
                
ZÁRYBNICKÁ M.
Sušení biomasy
Příspěvek se zabývá problematikou snižování vlhkosti biomasy sušením a jejím následným využitím jako biopaliva. Jsou navrženy různé varianty sušení. Konkrétně byla navržena pásová sušárna, kde jsou předpokládány různé druhy sušícího média.

Další ročníky
EnBio 2003
EnBio 2004
EnBio 2005
EnBio 2006
EnBio 2007
EnBio 2008
EnBio 2009
EnBio 2010
EnBio 2011
EnBio 2012
EnBio 2013
EnBio 2014
EnBio 2015
EnBio 2016
EnBio 2017
EnBio 2018
EnBio 2019
EnBio 2021
EnBio 2022
EnBio 2023